SSLC STUDY MATERIALS | SSLC TAMIL STUDY MATERIALS | SSLC ENGLISH STUDY MATERIALS | SSLC MATHS STUDY MATERIALS | SSLC SCIENCE STUDY MATERIALS | SSLC SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIALS

WHAT'S NEW FOR MARCH-2017
 1. CLASS10 / SSLC | ALL LATEST STUDY MATERIALS DOWNLOAD FOR MARCH-2017 | CLICK HERE.
 2. CLASS10 / SSLC | ALL LATEST QUESTION PAPERS DOWNLOAD FOR MARCH-2017 | CLICK HERE.
 3. CLASS 10 - SCIENCE TM - 1 MARK QUESTION BANK - M.SUNDAR | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SCIENCE TM - 1 MARK QUESTION BANK DOWNLOAD BY M.SUNDAR | sundar2121@gmail.com | 9159714826
 4. CLASS 10 - TAMIL - SPECIAL GUIDE For Fast Revision - WAY TO SUCCESS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - TAMIL - SPECIAL GUIDE For Fast Revision | public exam special guide from WAY TO SUCCESS.
 5. CLASS 10 - ENGLISH - SPECIAL GUIDE For Fast Revision - WAY TO SUCCESS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - ENGLISH - SPECIAL GUIDE For Fast Revision | public exam special guide from WAY TO SUCCESS.
 6. CLASS 10 - MATHS EM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision - WAY TO SUCCESS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - MATHS EM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision | public exam special guide from WAY TO SUCCESS.
 7. CLASS 10 - MATHS TM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision - WAY TO SUCCESS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - MATHS TM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision | public exam special guide from WAY TO SUCCESS.
 8. CLASS 10 - SCIENCE EM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision - WAY TO SUCCESS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SCIENCE EM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision | public exam special guide from WAY TO SUCCESS.
 9. CLASS 10 - SCIENCE TM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision - WAY TO SUCCESS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SCIENCE TM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision | public exam special guide from WAY TO SUCCESS.
 10. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE EM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision - WAY TO SUCCESS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SOCIAL SCIENCE EM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision | public exam special guide from WAY TO SUCCESS.
 11. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE TM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision - WAY TO SUCCESS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SOCIAL SCIENCE TM - SPECIAL GUIDE For Fast Revision | public exam special guide from WAY TO SUCCESS.
 12. CLASS 10 - ENGLISH - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - ENGLISH - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 13. CLASS 10 - MATHS EM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - MATHS EM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 14. CLASS 10 - MATHS TM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - MATHS TM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 15. CLASS 10 - SCIENCE EM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SCIENCE EM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 16. CLASS 10 - SCIENCE TM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SCIENCE TM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 17. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE TM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SOCIAL SCIENCE TM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 18. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE EM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SOCIAL SCIENCE EM - HALF YEARLY DECEMBER 2016 QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 19. CLASS 10 - TAMIL - SEP 2016 GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - TAMIL - SEPTEMBER 2016 - GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 20. CLASS 10 - ENGLISH - SEP 2016 GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - ENGLISH - SEPTEMBER 2016 - GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 21. CLASS 10 - MATHS EM - SEP 2016 GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - MATHS EM - SEPTEMBER 2016 - GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 22. CLASS 10 - MATHS TM - SEP 2016 GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - MATHS TM - SEPTEMBER 2016 - GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 23. CLASS 10 - SCIENCE EM - SEP 2016 GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SCIENCE EM - SEPTEMBER 2016 - GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 24. CLASS 10 - SCIENCE TM - SEP 2016 GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SCIENCE TM - SEPTEMBER 2016 - GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 25. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE EM - SEP 2016 GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SOCIAL SCIENCE EM - SEPTEMBER 2016 - GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 26. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE TM - SEP 2016 GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS - SURA BOOKS | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SOCIAL SCIENCE TM - SEPTEMBER 2016 - GOVT QUESTION PAPER WITH ANSWERS BY SURA BOOKS - SURA BOOKS PVT. LTD-1620 J-Block-16th Main Road-Annanagar-Chennai - 600040EMAIL enquiry@surabooks.com | CALL 044 4265 5644
 27. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE TM - HALF YEARLY EXAM DEC 2016 - QUESTION PAPER KEY - B. SRINIVASAN | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SOCIAL SCIENCE TM - QUESTION PAPER KEY DOWNLOAD BY B. SRINIVASAN, GRADUATE TEACHER (HISTORY) GOVT. HIGH SCHOOL – GANGALERI 635 122 KRISHNAGIRI DT. CELL : 99943 94610
 28. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE TM - HALF YEARLY EXAM DEC 2016 - QUESTION PAPER KEY - N. Sureshbabu | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SOCIAL SCIENCE TM - QUESTION PAPER KEY DOWNLOAD BY N. Sureshbabu, B.Sc(Maths),M.A(Eco),M.Ed.,R.B.P. G. H.S., Bommampatty Namakkal-9790155369
 29. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE EM - HALF YEARLY EXAM DEC 2016 - QUESTION PAPER KEY - B. SRINIVASAN | CLASS 10-SSLC-10TH - TENTH - SOCIAL SCIENCE EM - QUESTION PAPER KEY DOWNLOAD BY B. SRINIVASAN, GRADUATE TEACHER (HISTORY) GOVT. HIGH SCHOOL – GANGALERI 635 122 KRISHNAGIRI DT. CELL : 99943 94610
 30. CLASS 10-SSLC-10TH - ENGLISH | SSLC PUBLIC EXAM SPECIAL GUIDE For Fast Revision | public exam special guide from WAY TO SUCCESS.
 31. CLASS 10-SSLC-10TH - SCIENCE | HALF YEARLY EXAM | DEC 2016 | SCIENCE QUESTION PAPER & KEY DOWNLOAD.
 32. CLASS 10-SSLC-10TH - MATHS | HALF YEARLY EXAM | DEC 2016 | MATHS QUESTION PAPER AND KEY DOWNLOAD
 33. CLASS 10-SSLC-10TH - ENGLISH II PAPER | HALF YEARLY EXAM | DEC 2016 | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER AND KEY DOWNLOAD
 34. CLASS 10-SSLC-10TH - ENGLISH I PAPER | HALF YEARLY EXAM | DEC 2016 | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER AND KEY DOWNLOAD
 35. CLASS 10-SSLC-10TH - TAMIL II PAPER | HALF YEARLY EXAM | DEC 2016 | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER & KEY DOWNLOAD
 36. CLASS 10-SSLC-10TH - TAMIL I PAPER | HALF YEARLY EXAM | DEC 2016 | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER & KEY DOWNLOAD
 37. CLASS 10 MATHS X-TM FORMULA BOOK BY PROF V S RENGANATHAN, SATTISH MATHS+ , 97, B i g S o u r a s h t r a S t r e e t , Tiruchirappalli 620 008
 38. CLASS 10 SSLC TAMIL PUPLIC QUSTION PAPER ANALYSYS 2012-2016 BY R.BALAKRISHNAN | 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் அரசுப் பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் தொகுப்பு & ஆய்வு ஏப்ரல் 2012 முதல் செப்டம்பர் 2016 வரை BY இரா.பாலகிருஷ்ணன், தமிழாசிரியர், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஏனாதிமங்கலம், திருக்கோவிலூர்-வட்டம், விழுப்புரம்-மாவட்டம். செ:9751602535, EMAIL:kannanmrt136@gmail.com
 39. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE VETRI NICHAYAM EM 2016-17 BY V. Subramanian M.A.,M.A.,M.A.,B.Ed., B.T.Asst, M.N.U. Jayaraj Nadar Hr. Sec. School, Nagamalai, Madurai- 625 019. Mobile: 9994022612
 40. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE VETRI NICHAYAM TM 2016-17 BY V. Subramanian M.A.,M.A.,M.A.,B.Ed., B.T.Asst, M.N.U. Jayaraj Nadar Hr. Sec. School, Nagamalai, Madurai- 625 019. Mobile: 9994022612
 41. CLASS 10 SCIENCE SLOW LEARNER MATERIAL EM 2016-17 BY J.SARAVANAN M.Sc.,M.Sc.(yoga),B.Ed., B.T. ASSISTANT, GBHSS, POIGAI, VELLORE DT.
 42. CLASS 10 SCIENCE SLOW LEARNER MATERIAL TM 2016-17 BY J.SARAVANAN M.Sc.,M.Sc.(yoga),B.Ed., B.T. ASSISTANT, GBHSS, POIGAI, VELLORE DT.
 43. SSLC SPECIAL GUIDE 2016-2017 | HON'BLE CHIEF MINISTER'S STUDY MATERIALS FOR 10TH STUDENTS | AMMA GUIDE MARCH 2017 | TAMIL - ENGLISH MEDIUM | பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் SCERT வெளியிட்டுள்ள SSLC மாணவர்களுக்கான குறைந்த பட்ச கற்றல் கையேடுகளை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...
 44. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM-TM | CENTUM MATERIAL REVISED 2016-2017 | BY G.SUBASH | கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.
 45. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM-TM | CENTUM MATERIAL REVISED 2016-2017 | BY G.SUBASH | கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.
 46. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM | PROBLEM AND SOLUTIONS | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.
 47. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | PROBLEM AND SOLUTIONS | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.
 48. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | MODEL QUESTION PAPER | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.
 49. SSLC ALL GOVT QUESTION PAPERS FREE DOWNLOAD.
 50. CLASS 10 TNGTA PUDUKKOTTAI நம்பிக்கையூட்டும் தேர்வு 2016 QUESTION PAPERS DOWNLOAD.
 51. CLASS 10 TAMIL PAPER 1 CENTUM MATERIALS BY அ. சரவணன், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, குன்னம். விழுப்புரம்-604304. அலைப்பேசி - 9965330044

 52. CLASS 10 TAMIL PAPER 2 CENTUM MATERIALS BY அ. சரவணன், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, குன்னம். விழுப்புரம்-604304. அலைப்பேசி - 9965330044

 53. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | CENTUM MATERIAL | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 54. SSLC | TAMIL | ONE MARK TEST BY சீனிவாசன்,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,கங்கலேரி,கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் .

 55. SSLC | SSLC TAMIL I PAPER MODEL QP - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 56. SSLC | SSLC TAMIL II PAPER MODEL QP - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 57. SSLC | SSLC TAMIL II PAPER ONE MARK - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 58. SSLC | SSLC TAMIL II PAPER ONE MARK - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 59. SSLC | SSLC TAMIL II PAPER ONE MARK - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 60. SSLC | MATHS IMPORTANT 5 MARK AND 2 MARK QUESTIONS CHAPTER : 1, 4, 11, 12 - TM - DOWNLOAD BY G,JEYARAJ. MSc., B.Ed., BT.ASST IN MATHS,S.R.GOVT.BOYS HR.SEC.SCHOOL,THIRUTHANGAL- 626130,VIRUDHUNAGAR -DT

 61. SSLC | SCIENCE Vetri Unnidam Science one Mark TM - DOWNLOAD BY B.KARTHIKEYAN M.Sc., M.A., B.Ed., PGDCA., B.T.ASST, M.N.U. JAYARAJ NADAR HR. SEC. SCHOOL, NAGAMALAI, MADURAI-625019.

 62. SSLC | SCIENCE Vetri Unnidam Science one Mark EM - DOWNLOAD BY B.KARTHIKEYAN M.Sc., M.A., B.Ed., PGDCA., B.T.ASST, M.N.U. JAYARAJ NADAR HR. SEC. SCHOOL, NAGAMALAI, MADURAI-625019.

 63. SSLC SCIENCE E/M 1OTH CHEMISTRY LNS(9-13) BOOK INTERIOR ONE MARKS WITHOUT ANSWER FOR SELF EVALUATION.

 64. SSLC | SCIENCE T/M PRACTICALS TAMIL MEDIUM 2015-16.PDF BY K.DEVADOSS. TGT.B.Sc., M.A., M.Ed. PGD.in Edn. Admn. & Suprvn.Best Teacher Awardee Govt. Girls High School,Kottucherry, Karaikal- 609 609

 65. SSLC | STD – X MATHEMATICS UNIT WISE FORMULAE AND DEFINITIONS BY D.Ponnaiyan. M.Sc., B.Ed., P.G.T in Mathematics CENTURY FOUNDATION MATRIC HIGHER SECONDARY SCHOOL,TIRUPUR.

 66. SSLC | SOCIAL SCIENCE VETRI NICHAYAM TAMIL MEDIUM STUDY MATERIAL UPDATED AND REVISED BY V.SUBRAMANIAN. M.A.,M.A.,M.A.,B.ED.B.T.ASST,M.N.U.JAYARAJ NADAR HR SEC SCHOOL,NAGAMALAI,MADURAI.19.

 67. SSLC | SOCIAL SCIENCE VETRI NICHAYAM ENGLISH MEDIUM STUDY MATERIAL UPDATED AND REVISED BY V.SUBRAMANIAN. M.A.,M.A.,M.A.,B.ED.B.T.ASST,M.N.U.JAYARAJ NADAR HR SEC SCHOOL,NAGAMALAI,MADURAI.19.

 68. SSLC | SCIENCE TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS BY M. SIMONRASU,B.T.ASSISTANT,ST.PAUL'S HIGH SCHOOL,N.GENGAPATTU.TIRUVANNAMALAI DT.

 69. SSLC | 10th English paper 1, Q.No.26 Active voice and passive voice VIDEO.

 70. CLASS 10 / SSLC HALF YEARLY EXAM 2015-2016 | QUESTION PAPER AND KEY ANSWER DOWNLOAD.

 71. SSLC SPECIAL GUIDE | பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் SCERT வெளியிட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான குறைந்த பட்ச கற்றல் கையேடுகளை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...
 72. CLASS 10 | SCIENCE BOOK BACK ONE MARKS ENGLISH MEDIUM FOR SELF EVALUATION PREPARED BY M.SIVA MSC., BED. SRI VIDYA MANDIR MATRIC HR. SEC. SECHOOL-PALACODE

 73. CLASS 10 / SSLC | TAMIL | CENTUM MATERIAL , CLASS 10 / SSLC | TAMIL | CENTUM MATERIAL BY BY - R.BALAKRISHNAN -ENATHIMANGALAM - CELL 9751602535 | 10ம் வகுப்பு தமிழ் அரசுப் பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் ஏப்ரல் 2012 முதல் செப்டம்பர் 2015 வரை தொகுத்து வினா வாரியாகவும் இயல் வாரியாகவும் செய்த ஆய்வு.

 74. SSLC SPECIAL GUIDE RELEASED BY TN GOVT DOWNLOAD

 75. PLUS TWO/SSLC EXAM TIME TABLE MARCH 2016 DOWNLOAD

 76. CLASS 10 | CLASS 12 | MARCH 2015 KEY ANSWERS FOR ALL SUBJECTS

 77. CLASS 10 | SCIENCE EM/TM | SHORT PROCEDURE FOR SSLC SCIENCE PRACTICAL MANUAL FOR ENGLISH MEDIUM/TAMIL MEDIUM STUDENTS PREPARED AS PER THE NEW SYLLABUS BY S. RAVIKUMAR, Graduate Teacher, Govt. High School, Arangaldhurgam- 635811 Ph: 9994453649

 78. CLASS 10 | SCIENCE EM | 10th Science Practical Manual for English Medium students prepared as per the new syllabus. BY S. SRIRAM, Trained Graduate Teacher, Government High School,Gandhi Nagar,Puducherry - 605 009.

 79. SSLC | ENGLISH I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 80. SSLC | ENGLISH II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 81. SSLC | TAMIL I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD | SSLC TAMIL HALF YEARLY TAMIL PAPER 1 KEY DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY K.NAGARAJAN.,B.T TAMIL, ANJUGAM MUTHUVELAR GOVT HR SEC SCHOOL., THIRUKUVALAI., NAGAI DT.

 82. SSLC | TAMIL II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD | SSLC TAMIL HALF YEARLY TAMIL PAPER 2 KEY DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY K.NAGARAJAN.,B.T TAMIL, ANJUGAM MUTHUVELAR GOVT HR SEC SCHOOL., THIRUKUVALAI., NAGAI DT.

 83. SSLC | TAMIL I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD BY ஆ. பன்னிர்செல்வம், பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்) ,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – கங்கலேரி.

 84. SSLC | TAMIL II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD BY ஆ. பன்னிர்செல்வம், பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்) ,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – கங்கலேரி.

 85. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM | CENTUM MATERIAL | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 86. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | CENTUM MATERIAL | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 87. SSLC | MATHS | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 88. SSLC | SCIENCE | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 89. SSLC | SOCIAL SCIENCE | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 90. CLASS 10 | TAMIL | BLUE-PRINT SSLC-ALL PUBLIC EXAM QUESTIONS PAPER ANALYSIS (APRIL-JUNE-OCTOBER--2012-2013-2014) | SSLC TAMIL STUDY MATERIAL DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY R.BALAKRISHNAN AND M.THENMOZHI GHSS,ENATHIMANGALAM.

 91. CLASS 10 | SCIENCE | TAMIL MEDIUM | PRACTICAL MANUAL BY V.Selvam M.Sc.,M.A.,B.Ed.,BT Assistant Gurukulam Girls High School,Madhuranthagam

 92. CLASS 10 |ENGLISH I PAPER | COMPLETE MATERIAL BY M.Muthuprabakaran M.A., B.Ed.,Graduate Teacher (English),Govt. Hr. Sec. School,Puzhuthipatti,Sivagangai DT - 630309-Mob : 8148222741

 93. CLASS 10 |ENGLISH II PAPER | COMPLETE MATERIAL BY M.Muthuprabakaran M.A., B.Ed.,Graduate Teacher (English),Govt. Hr. Sec. School,Puzhuthipatti,Sivagangai DT - 630309-Mob : 8148222741

 94. STUDY MATERIALS
 95. CLASS 10 |MATHS | TAMIL MEDIUM/ENGLISH MEDIUM | 1 MARK SERIES MATERIALS BY S. Kaniraj, B.T. Assistant, Karapettai Nadar Boys Hr. Sec. School, Thoothukudi – 1.

 96. CLASS 10 |SCIENCE | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIALS BY WAY TO SUCCESS

 97. CLASS 10 | ENGLISH | MEDIUM LEARNER AND SLOW LEARNER GUIDE BY WAY TO SUCCESS

 98. CLASS 10 | ENGLISH | A COMPLETE GUIDE BY WAY TO SUCCESS

 99. CLASS 10 | MATHS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIAL(updated) BY M.GANESH, B.T.ASST IN MATHS GHS KANJANUR,VILLUPURAM DT

 100. CLASS 10 | ALL SUBJECTS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIALS RELEASED BY DSE (2014)

 101. CLASS 10 | TAMIL | TAMIL I PAPER MAXIMUM MATERIALS DOWNLOAD FOR CENTUM | SSLC STUDY MATERIALS BY G.VENKATESAN-B.T.ASST IN TAMIL, GHS, MURUKKAMPATTU,THIRUVALLUR DT

 102. CLASS 10 | TAMIL | TAMIL II PAPER MAXIMUM MATERIALS DOWNLOAD FOR CENTUM | SSLC STUDY MATERIALS BY G.VENKATESAN-B.T.ASST IN TAMIL, GHS, MURUKKAMPATTU,THIRUVALLUR DT

 103. CLASS 10 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM - MAXIMUM MATERIALS | SSLC STUDY MATERIALS BY RANKERS EDUCATION

 104. SSLC | TAMIL I PAPER AND TAMIL II PAPER MINIMUM MATERIALS RELEASED BY CEO-PUDUKOTTAI | SSLC STUDY MATERIALS

 105. SSLC | SOCIAL SCIENCE - HISTORY - IMPORTANT 5 MARKS QUESTION & ANSWER | ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 106. SSLC | SOCIAL SCIENCE - HISTORY - IMPORTANT 5 MARKS QUESTION & ANSWER | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 107. SSLC | SOCIAL SCIENCE HISTORY IMPORTANT HEADING QUESTIONS | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 108. SSLC | SOCIAL SCIENCE CENTUM MODEL ANSWER SCRIPT | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 109. SSLC TAMIL-ENGLISH-MATHS-SCIENCE-SOCIAL SCIENCE | MINIMUM MATERIALS ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD | RELEASED BY CEO-CHENNAI DISTRICT

 110. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-1 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 111. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-2 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 112. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-3 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 113. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-4 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 114. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-5 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 115. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-6 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 116. SSLC | MATHS QUESTION BANK FOR CENTUM - 100 MARKS - TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY N.Krishnamoorthy, M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., GHS Kondappanayanapalli. Krishnagiri District

 117. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | SOLVED PROBLEMS DOWNLOAD BY M.SENTHIL KUMAR B.T ., M.Sc., M.Phil.,B.Ed.,PUDHUCHERRY

 118. STUDY MATERIAL - TAMIL
  ♣ திரு சி.குருநாதசுந்தரம்,ப.ஆ[தமிழ்] அ.மே.நி.பள்ளி, ஏ.மாத்தூர்,புதுக்கோட்டை மாவட்டம். | Materials.
 119. X | ONE MARK | TAMIL QUESTION WITH ANSWER

 120. ♣ Mr P.GNANASEKAR,PADANTHURAI,NILGIRI DT | Materials.
 121. X | 5 SET | PTA TAMIL MODEL QUESTION I AND II PAPER 2 MARK KEY ANSWER
 122. X | 5 SET | PTA TAMIL MODEL QUESTION I AND II PAPER KEY ANSWER

 123. ♣ Mr Thirese Antony. R | Materials | antonyrt@gmail.com
 124. SSLC | TAMIL PAPER I GUIDE
 125. SSLC | TAMIL PAPER II GUIDE

 126. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DT. TRICHY | Materials.
 127. X TAMIL SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 128. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 129. X-TAMIL I PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED
 130. X-TAMIL II PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED

 131. STUDY MATERIAL - ENGLISH
  ♣ Mr L.ANIL KUMAR ,B.TECH ., MBA ENGLISH TEACHER , MAHARISHI VIDYA MANDIR MATRICULATION SCHOOL & REVIEW , EDITED AND DRAFTED BY L.SUNIL KUMAR , B.E.CSE., MCA PRINCIPAL @ MAHARISHI VIDYA MANDIR MATRICULATION SCHOOL | Materials.
 132. SSLC | ENGLISH I AND II COMPLETE GUIDE

 133. ♣ Way to success | Materials.
 134. JUNE 2013 | SSLC | ENGLISH PAPER I AND II KEY ANSWER BY WAY TO SUCCESS
 135. MARCH 2013 | SSLC | ENGLISH PAPER I AND II KEY ANSWER BY WAY TO SUCCESS
 136. Way to success - Class 10 English Half Yearly question paper - key answer
 137. Way to success - Class 10 English October Govt question paper - key answer
 138. Way to success - Class 10 English Quarterly question paper - key answer
 139. Way to Success - Class 10 English -Question Bank(April2012,June2012,Govt.Model2012) with Answers

 140. Way to Success - Class 10 English I paper Study material
 141. Way to Success - Class 10 English II paper Study material
 142. Way to Success - Class 10 English I paper for Slow Learners
 143. Way to Success - Class 10 English II paper for Slow Learners
 144. Class 10 ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL FOR SLOW LEARNERS. 4 PAGES
 145. Class 10 ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL FOR SLOW LEARNERS. 4 PAGES
 146. Class 10-ENGLISH I PAPER PTA Q WITH ANSWERS 13 PAGES
 147. Class 10-ENGLISH II PAPER PTA Q WITH ANSWERS 11 PAGES
 148. Class 10-ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL (UPDATED VERSION)
 149. X-ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL (UPDATED VERSION)

 150. ♣ Mr BASTIN KUMAR M, AMALA MATRIC. HR. SEC. SCHOOL,GOBICHETTIPALAYAM, ERODE - DT. | Materials.
 151. X ENGLISH II PAPER MODEL ANSWER SHEET TO DGE MODEL QUESTION PAPER
 152. X ENGLISH II PAPER 5 SET PTA QUESTIONS - Model Answer Sheet

 153. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DT,TRICHY | Materials.
 154. X ENGLISH SPECIAL GUIDE PUBLISHED.

 155. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 156. X-ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED
 157. X-ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED

 158. ♣ Mr S.ARUNACHALAM, GHS,OOTTATHUR ,TRICHY | Materials.
 159. X ENGLISH BOOK BACK QUESTIONS SOLUTIONS

 160. STUDY MATERIAL - MATHS
  ♣ Mr S.Sakthivel ., M.Sc.,B.Ed ., B.T , Asst , Govt higher secondary school, Ramiyampatti,Pappireddipatti – T.K Dharmapuri – D.T | Materials.
 161. SSLC | MATHS ALL IMPORTANT QUESTION TAMIL MEDIUM

 162. ♣ Mr P.THIRU KUMARESA KANI M.A., M.Sc.,B.Ed., (Maths)Govt.Girls High School ,Konganapuram Salem (Dt.) | Materials.
 163. SSLC | MATHS ALL IMPORTANT QUESTION ENGLISH MEDIUM
 164. X MATHS IMPORTANT QUESTIONS TAMIL MEDIUM
 165. X MATHS TAMIL MEDIUM FORMULA

 166. ♣ Mrs S.LAKSHMI , M.SC ,M.ED, M.Phil,B.T ASST MATHS,GOVT.GIRLS HR.SEC.SCHOOL,CHIDAMBARAM, CUDDALORE DT | Materials.
 167. SSLC | MATHS TWO MARK QUESTION TAMIL MEDIUM
 168. SSLC | MATHS TWO MARK QUESTION ENGLISH MEDIUM

 169. ♣ Mr C.SUGUMAR, M.A,B.Sc,B.Ed.,HEADMASTER ,GOVT.HIGH SCHOOL,VILAI-632 316, TVM DT | Materials.
 170. SSLC | MATHS COMPLETE GUIDE TAMIL MEDIUM

 171. ♣ Mr S. Kaniraj, B.T, Karapettai Nadar Boys Hr. Sec. School, Thoothukudi | Materials.
 172. X MATHS ENGLISH MEDIUM BOOK BACK ALL ONE MARK.
 173. X MATHS TAMIL MEDIUM BOOK BACK ALL ONE MARK

 174. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.
 175. X MATHS SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 176. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 177. X MATHS STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED

 178. ♣ Mr R.RAJENDRAN Headmaster, K.C.SANKARALINGA NADAR HR.SEC.SCHOOL, CHENNAI-21. | Materials.
 179. X MATHS ONE MARK POWER POINT PRESENTATION.

 180. STUDY MATERIAL - SCIENCE
  ♣ Mr S.THIYAGARAJAN, PGT | Materials.
 181. SSLC | SCIENCE COMPLETE QUESTION PAPERS ENGLISH MEDIUM

 182. ♣ Mr S. SARAVANAN.M.Sc.,(PHY).B.Ed.,S.M.H.Hr.Sec.School.Sirkali – 609110.NAGAPATTINAM DIST. | Materials.
 183. SSLC | SCIENCE PRACTICAL COMPLETE GUIDE TAMIL MEDIUM

 184. ♣ Mr A.JEBASINGH, BT Asst. (Science) | Materials.
 185. X SCIENCE ENGLISH MEDIUM BLUE PRINT AND ONE MARK QUESTION ANSWER
 186. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE FOR 16 EXPERIMENTS ENGLISH MEDIUM

 187. ♣ Mr C.Manohar, V.V.B Mat.HSS, Tiruchengode | Materials.
 188. X SCIENCE BIOLOGY LESSONS ONE MARK 55 PAGES ENGLISH MEDIUM
 189. X SCIENCE PHYSICAL SCIENCE LESSONS ONE MARK 43 PAGES ENGLISH MEDIUM

 190. ♣ Mr M.Sachithanantham, St.Joseph's Hr.Sec.School, Chengalpattu | Materials.
 191. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE FOR 16 EXPERIMENTS TAMIL MEDIUM
 192. X SCIENCE ONE MARK FINGER TIPS TAMIL MEDIUM
 193. X SCIENCE ONE MARK FINGER TIPS ENGLISH MEDIUM

 194. ♣ Mr S. RAVIKUMAR, GHS, Arangaldhurgam | Materials.
 195. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE TAMIL MEDIUM
 196. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE ENGLISH MEDIUM

 197. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.
 198. STUDY MATERIAL-X SCIENCE SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 199. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 200. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED .

 201. ♣ Mr K.RAJAGOPAL, ATHIYAMANKOTTAI | Materials.
 202. X SCIENCE TAMIL MEDIUM BOOK BACK ONE MARK

 203. ♣ Mr R.RAMAN VAIYAVOOR | Materials.
 204. X SCIENCE HINTS ONE AND TWO MARK TAMIL MEDIUM

 205. ♣ Mr B.G.BALASUBRAMANIAN | Materials.
 206. STUDY MATERIAL-SSLC-SCIENCE 5 SETS OF PTA QUESTION PAPERS WITH ANSWERS ENGLISH MEDIUM
 207. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE 5 SETS OF PTA MODEL QUESTIONS KEY ANSWERS T/M

 208. ♣ Mr S. Saravanan. S.M.H.Hr.Sec.School. Sirkali | Materials.
 209. X SCIENCE ONE MARK BOOK BACK QUESTION AND ANSWER

 210. ♣ Mr K.K.D | Materials.
 211. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE DIAGRAM PRACTICE PAPER 1 FOR TAMIL AND ENGLISH MEDIUM STUDENTS.
 212. X SCIENCE PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHEMISTRY AND PHYSICS | TAMIL MEDIUM

 213. ♣ Mr FAZOULOUDINE.B TGT IAGHSS MUTHIRAPALAYAM PUDUCHERRY | Materials.
 214. X SCIENCE DIAGRAM PRACTICE PAPER 2
 215. X SCIENCE PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHEMISTRY AND PHYSICS | ENGLISH MEDIUM
 216. X Science One mark Self Evaluation Questions for Quick glance English Medium

 217. ♣ SSLC PRACTICAL INSTRUCTIONS | Materials.
 218. SSLC SCIENCE PRACTICAL QUESTIONS WITH DISTRIBUTION OF MARKS
 219. X SCIENCE PRACTICAL | DGE INSTRUCTIONS

 220. STUDY MATERIAL - SOCIAL SCIENCE
  ♣ Mr B.SRINIVASAN,M.A.,M.Ed.,M.C.A., GRADUATE TEACHER, GHS GANGALERI, KRISHNAGIRI DT | Materials.
 221. SSLC | SOCIAL SCIENCE HALF YEARLY ANWER KEY | TAMIL MEDIUM
 222. X SOCIAL SCIENCE | ANSWER KEY OF 5 SETS OF PTA MODEL QUESTION PAPER TAMIL MEDIUM

 223. ♣ Moorthiswaran,TRINITY ACADEMY MAT.HR.SEC.SCHOOL, NAMAKKAL | Materials.
 224. SSLC | SOCIAL SCIENCE ONE MARK.

 225. ♣ Mr H.RAJARAM, 10th STANDARD, KANCHIPURAM-2. | Materials.
 226. X SOCIAL SCIENCE | ANSWER KEY OF 5 SETS OF PTA MODEL QUESTION PAPER ENGLISH MEDIUM

 227. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.
 228. STUDY MATERIAL-X SOCIAL SCIENCE SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 229. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 230. STUDY MATERIAL-X-SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED

 231. ♣ Mr R. VASANTHA RAJA, M. PRAKASH, K. MARIMUTHU, R. ANANDHAN, Sowdambikaa Matric. Hr. Sec. School, Thuraiyur, Trichy | Materials.
 232. X SOCIAL SCIENCE BOOK BACK ONE MARK STUDY MATERIAL ENGLISH MEDIUM
 233. X SOCIAL SCIENCE BOOK BACK HEADING QUESTION STUDY MATERIAL ENGLISH MEDIUM
 234. X SOCIAL ONE MARK MATERIAL TAMIL MEDIUM
 235. X SOCIAL SCIENCE MAP PRACTICE

 236. SSLC MODEL QUESTION PAPERS RELEASED BY DGE | ALL SUBJECTS
 237. MODEL QUESTION PAPERS RELEASED BY DIRECTORATE OF GOVT EXAMS
 238. SCIENCE MODEL QUESTION PAPER TAMIL MEDIUM POWER POINT PRESENTATION
 239. X SOCIAL SCIENCE MODEL REVISION QUESTION PAPER ENGLISH MEDIUM BY R.MOORTHISWARAN
 240. X SOCIAL SCIENCE MODEL QUESTION PAPER FULL PORTION E/M BY Suresh,SSHSS,Arni

 241. பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013
 242. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | TAMIL I & II PAPER.
 243. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | ENGLISH I & II PAPER
 244. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | MATHS
 245. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (BIOLOGY)
 246. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (CHEMISTRY)
 247. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (PHYSICS)
 248. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SOCIAL SCIENCE

No comments: