உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

Wednesday, May 20, 2015

SSLC RESULT APRIL 2015 | எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு முடிவுகளை காண கல்விச்சோலையுடன் இணைந்திருங்கள்.அனைத்து விவரங்களும் உடனுக்குடன் உங்கள் கையில்........

SSLC RESULT APRIL 2015 | எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு முடிவுகளை காண கல்விச்சோலையுடன் இணைந்திருங்கள்.அனைத்து விவரங்களும் உடனுக்குடன் உங்கள் கையில்........10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு மே 21 வியாழக்கிழமை காலை 10 மணி | தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் மே 29-ம் தேதி பள்ளிகளில் | மறுகூட்டலுக்கு மே 22 முதல் 27-ம் தேதி வரை |சிறப்பு உடனடி துணைத்தேர்வு பதிவு மே 22 முதல் 27-ம் தேதிக்குள்... எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு முடிவுகளை காண கல்விச்சோலையுடன் இணைந்திருங்கள்.

Wednesday, May 6, 2015

PLUS TWO RESULT–APRIL 2015

Tuesday, December 23, 2014

KALVISOLAI MBBS | KALVISOLAI TARGET MBBS | KALVISOLAI STUDY MATERIALS FOR TARGET MBBS | KALVISOLAI PLUS TWO STUDY MATERIALS | KALVISOLAI PLUS TWO QUESTION PAPERS | KALVISOLAI MBBS ADMISSION GUIDANCE.

  CLASS 12 - BIOLOGY STUDY MATERIALS DOWNLOAD

 1. CLASS 12 BIO-ZOOLOGY EM LESSON 1 HUMAN PHYSIOLOGY 5 MARK ALL QUESTIONS AND ANSWER BY KKD

 2. CLASS 12 BIO-ZOOLOGY EM LESSON 2 MICRO BIOLOGY 5 MARK ALL QUESTIONS AND ANSWER BY KKD

 3. CLASS 12 BIO-ZOOLOGY EM LESSON 3 IMMUNOLOGY 5 MARK ALL QUESTIONS AND ANSWER BY KKD

 4. CLASS 12 BIO-ZOOLOGY EM LESSON 4 MODERN GENETICS 5 MARK ALL QUESTIONS AND ANSWER BY KKD

 5. CLASS 12 BIO-ZOOLOGY EM LESSON 7 THEORIES OF EVOLUTION 5 MARK ALL QUESTIONS AND ANSWER BY KKD

 6. CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY EM/TM 1 MARK QUESTION AND ANSWER UPTO SEPTEMBER 2014 WITH ANSWER BY KKD

 7. CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY EM/TM 1 MARK QUESTION AND ANSWER UPTO SEPTEMBER 2014 WITHOUT ANSWER BY KKD

 8. CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY EM/TM 1 MARK QUESTION AND ANSWER BOOK BACK WITH ANSWER BY KKD

 9. CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY EM/TM 1 MARK QUESTION AND ANSWER BOOK BACK WITHOUT ANSWER BY KKD

 10. CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY EM 3 | MARK 10 TEST QUESTION AND ANSWER BY KKD

 11. CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY EM | 3 MARK 7 LESSON QUESTION AND ANSWER BY KKD

 12. CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY EM/TM | PUBLIC QUESTION ANALYSIS 3 5 10 MARK UPTO SEP 2014 BY KKD

 13. CLASS 12 | CHEMISTRY | E/M |CHEMISTRY IMPORTANT 3 MARK QUESTIONS FOR MARCH 2015 | PLUS TWO CHEMISTRY STUDY MATERIALS DOWNLOAD - PLUS TWO STUDY MATERIALS BY Mr. V.KARTHIKEYAN M.Sc.,B.Ed., M.Phil., (P.G. Assistant in Chemistry), Kongu Matric. Hr. Sec. School , Uthukuli – Tirupur Dt.

 14. CLASS 12 | BIOLOGY-BOTANY | E/M | STUDY MATERIALS 1,3,5,10 MARK BY R.KANNABIRAN,GGHSS,GINGEE,VILLUPURAM DT

 15. CLASS 12 | BIOLOGY-BOTANY | T/M | STUDY MATERIALS 1,3,5,10 MARK BY R.KANNABIRAN,GGHSS,GINGEE,VILLUPURAM DT

 16. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2014 | BIOLOGY | BIOLOGY KEY E/M (AVAILABLE)

 17. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2014 |BIOLOGY | BIOLOGY KEY T/M (AVAILABLE)

 18. CLASS 12 - BIOLOGY QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 19. CLASS 12 | BIOLOGY | PTA MODEL-1 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 20. CLASS 12 | BIOLOGY | PTA MODEL-2 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 21. CLASS 12 | BIOLOGY | PTA MODEL-3 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 22. CLASS 12 | BIOLOGY | PTA MODEL-4 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 23. CLASS 12 | BIOLOGY | PTA MODEL-5 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 24. CLASS 12 | BIOLOGY | OCTOBER-2014 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 25. CLASS 12 | BIOLOGY | JUNE-2014 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 26. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2014 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 27. CLASS 12 | BIOLOGY | OCTOBER-2013 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 28. CLASS 12 | BIOLOGY | JUNE-2013 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 29. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2013 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 30. CLASS 12 | BIOLOGY | OCTOBER-2012 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 31. CLASS 12 | BIOLOGY | JUNE-2012 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 32. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2012 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 33. CLASS 12 | BIOLOGY | OCTOBER-2011 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 34. CLASS 12 | BIOLOGY | JUNE-2011 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 35. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2011 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 36. CLASS 12 | BIOLOGY | OCTOBER-2010 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 37. CLASS 12 | BIOLOGY | JUNE-2010 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 38. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2010 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 39. CLASS 12 | BIOLOGY | OCTOBER-2009 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 40. CLASS 12 | BIOLOGY | JUNE-2009 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 41. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2009 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 42. CLASS 12 | BIOLOGY | OCTOBER-2008 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 43. CLASS 12 | BIOLOGY | JUNE-2008 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 44. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2008 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 45. CLASS 12 | BIOLOGY | OCTOBER-2007 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 46. CLASS 12 | BIOLOGY | JUNE-2007 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 47. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2007 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 48. CLASS 12 | BIOLOGY | OCTOBER-2006 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 49. CLASS 12 | BIOLOGY | JUNE-2006 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 50. CLASS 12 | BIOLOGY | MARCH -2006 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 51. CLASS 12 - BOTANY QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 52. CLASS 12 | BOTANY | PTA MODEL-1 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 53. CLASS 12 | BOTANY | PTA MODEL-2 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 54. CLASS 12 | BOTANY | PTA MODEL-3 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 55. CLASS 12 | BOTANY | PTA MODEL-4 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 56. CLASS 12 | BOTANY | PTA MODEL-5 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 57. CLASS 12 | BOTANY | OCTOBER-2014 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 58. CLASS 12 | BOTANY | JUNE-2014 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 59. CLASS 12 | BOTANY | MARCH -2014 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 60. CLASS 12 | BOTANY | OCTOBER-2013 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 61. CLASS 12 | BOTANY | JUNE-2013 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 62. CLASS 12 | BOTANY | MARCH -2013 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVILABLE)

 63. CLASS 12 | BOTANY | OCTOBER-2012 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVILABLE)

 64. CLASS 12 | BOTANY | JUNE-2012 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 65. CLASS 12 | BOTANY | MARCH -2012 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVILABLE)

 66. CLASS 12 | BOTANY | OCTOBER-2011 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 67. CLASS 12 | BOTANY | JUNE-2011 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 68. CLASS 12 | BOTANY | MARCH -2011 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 69. CLASS 12 | BOTANY | OCTOBER-2010 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 70. CLASS 12 | BOTANY | JUNE-2010 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 71. CLASS 12 | BOTANY | MARCH -2010 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 72. CLASS 12 | BOTANY | OCTOBER-2009 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 73. CLASS 12 | BOTANY | JUNE-2009 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 74. CLASS 12 | BOTANY | MARCH -2009 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 75. CLASS 12 | BOTANY | OCTOBER-2008 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 76. CLASS 12 | BOTANY | JUNE-2008 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 77. CLASS 12 | BOTANY | MARCH -2008 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 78. CLASS 12 | BOTANY | OCTOBER-2007 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 79. CLASS 12 | BOTANY | JUNE-2007 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 80. CLASS 12 | BOTANY | MARCH -2007 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (SOON)

 81. CLASS 12 | BOTANY | OCTOBER-2006 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 82. CLASS 12 | BOTANY | JUNE-2006 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 83. CLASS 12 | BOTANY | MARCH -2006 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 84. CLASS 12 - ZOOLOGY QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 85. CLASS 12 | ZOOLOGY | PTA MODEL-1 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 86. CLASS 12 | ZOOLOGY | PTA MODEL-2 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 87. CLASS 12 | ZOOLOGY | PTA MODEL-3 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 88. CLASS 12 | ZOOLOGY | PTA MODEL-4 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 89. CLASS 12 | ZOOLOGY | PTA MODEL-5 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 90. CLASS 12 | ZOOLOGY | OCTOBER-2014 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 91. CLASS 12 | ZOOLOGY | JUNE-2014 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 92. CLASS 12 | ZOOLOGY | MARCH -2014 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 93. CLASS 12 | ZOOLOGY | OCTOBER-2013 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 94. CLASS 12 | ZOOLOGY | JUNE-2013 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 95. CLASS 12 | ZOOLOGY | MARCH -2013 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 96. CLASS 12 | ZOOLOGY | OCTOBER-2012 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 97. CLASS 12 |ZOOLOGY | JUNE-2012 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 98. CLASS 12 | ZOOLOGY | MARCH -2012 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 99. CLASS 12 | ZOOLOGY | OCTOBER-2011 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 100. CLASS 12 | ZOOLOGY | JUNE-2011 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 101. CLASS 12 | ZOOLOGY | MARCH -2011 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 102. CLASS 12 | ZOOLOGY | OCTOBER-2010 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 103. CLASS 12 | ZOOLOGY | JUNE-2010 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 104. CLASS 12 | ZOOLOGY | MARCH -2010 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 105. ZOOLOGY | BOTANY | OCTOBER-2009 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 106. CLASS 12 | ZOOLOGY | JUNE-2009 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 107. CLASS 12 | ZOOLOGY | MARCH -2009 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 108. CLASS 12 | ZOOLOGY | OCTOBER-2008 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 109. CLASS 12 | ZOOLOGY | JUNE-2008 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 110. CLASS 12 | ZOOLOGY | MARCH -2008 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 111. CLASS 12 | ZOOLOGY | OCTOBER-2007 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 112. CLASS 12 | ZOOLOGY | JUNE-2007 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 113. CLASS 12 | ZOOLOGY | MARCH -2007 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (SOON)

 114. CLASS 12 | ZOOLOGY | OCTOBER-2006 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 115. CLASS 12 | ZOOLOGY | JUNE-2006 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVAILABLE)

 116. CLASS 12 | ZOOLOGY | MARCH -2006 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER (AVALABLE)

 117. CLASS 12 - PHYSICS - STUDY MATERIALS

 118. CLASS 12 | PHYSICS EM | ONE MARK TEST COLLECTIONS VOLUME I BY B.Elangovan. M.Sc., M.Ed., M.Phil., PG Teacher in Physics, Pachaiyappa’s Hr.S.School, Kanchipuram - 631501.( Tamil Nadu Dr.Radhakrishnan Best Teacher Award – 2011 recipient ) Phone: 9444438464

 119. CLASS 12 | PHYSICS EM | Physics VOLUME -II MCQ with Answers for Students revision. BY B.Elangovan. M.Sc., M.Ed., M.Phil., PG Teacher in Physics, Pachaiyappa’s Hr.S.School, Kanchipuram - 631501.( Tamil Nadu Dr.Radhakrishnan Best Teacher Award – 2011 recipient ) Phone: 9444438464

 120. CLASS 12 - PHYSICS - QUESTION PAPERS

 121. OCTOBER-2014 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 122. JUNE-2014 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 123. MARCH -2014 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 124. OCTOBER-2013 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 125. JUNE-2013 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 126. MARCH -2013 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 127. OCTOBER-2012 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 128. JUNE-2012 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 129. MARCH -2012 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 130. OCTOBER-2011 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 131. JUNE-2011 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 132. MARCH -2011 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 133. OCTOBER-2010 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 134. JUNE-2010 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 135. MARCH -2010 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 136. OCTOBER-2009 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 137. JUNE-2009 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 138. MARCH -2009 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 139. OCTOBER-2008 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 140. JUNE-2008 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 141. MARCH -2008 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 142. OCTOBER-2007 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 143. JUNE-2007 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 144. MARCH -2007 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 145. OCTOBER-2006 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 146. JUNE-2006 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 147. MARCH -2006 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 148. PTA MODEL-1 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 149. PTA MODEL-2 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 150. PTA MODEL-3 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 151. PTA MODEL-4 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 152. PTA MODEL-5 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 153. DEPT MODEL | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER


 154. CLASS 12 - CHEMISTRY - STUDY MATERIALS

 155. CLASS 12 | CHEMISTRY EM | 3,5,10 CENTUM QUESTION COLLECTIONS BY K.BALU MAHENDRAN M.Sc,B.Ed,PGDCA,PGT(CHE) CMS MATRIC HR SEC SCHOOL, MKP, GANAPATHY, CBE-6 - PLUS TWO STUDY MATERIALS. 156. CLASS 12 - CHEMISTRY - QUESTION PAPERS

 157. OCTOBER-2014 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 158. JUNE-2014 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 159. MARCH -2014 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 160. OCTOBER-2013 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 161. JUNE-2013 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 162. MARCH -2013 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 163. OCTOBER-2012 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 164. JUNE-2012 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 165. MARCH -2012 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 166. OCTOBER-2011 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 167. JUNE-2011 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 168. MARCH -2011 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 169. OCTOBER-2010 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 170. JUNE-2010 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 171. MARCH -2010 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 172. OCTOBER-2009 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 173. JUNE-2009 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 174. MARCH -2009 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 175. OCTOBER-2008 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 176. JUNE-2008 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 177. MARCH -2008 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 178. OCTOBER-2007 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 179. JUNE-2007 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 180. MARCH -2007 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 181. OCTOBER-2006 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 182. JUNE-2006 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 183. MARCH -2006 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 184. PTA MODEL-1 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 185. PTA MODEL-2 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 186. PTA MODEL-3 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 187. PTA MODEL-4 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 188. PTA MODEL-5 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 189. DEPT MODEL | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER


Friday, December 12, 2014

KALVISOLAI STUDY MATERIALS | KALVISOLAI QUESTION PAPERS | SSLC STUDY MATERIALS | PLUS TWO STUDY MATERIALS | KALVISOLAI TRB STUDY MATERIALS | KALVISOLAI TET STUDY MATERIALS KALVISOLAI TNPSC STUDY MATERIALS

 1. TRB | EDUCATION AND GK | TAMIL/ENGLISH MEDIUM | BY | M.Prasanna. M.A., (Tam), M.A., (H.R), M.A., (Edu), M.Sc., (Psy), M.Sc., M. Phil., B.Ed., PGT in Botany, Tiruvannamalai | TRB STUDY MATERIAL DOWNLOAD - TRB STUDY MATERIALS.

 2. CLASS 12 | BIOLOGY-BOTANY | HALF YEARLY EXAM 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD | PLUS TWO BIOLOGY-BOTANY HALF YEARLY EXAMINATION KEY ANSWER DOWNLOAD - PLUS TWO STUDY MATERIALS BY S.M.BALASUBRAMANIAN, PGT IN BOTANY-NEYVELI.

 3. CLASS12 | TAMIL I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD SOON

 4. CLASS12 | TAMIL II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 5. CLASS12 | ENGLISH I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD

 6. CLASS12 | ENGLISH II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 7. CLASS12 | MATHS T/M | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 8. CLASS12 | MATHS E/M | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 9. CLASS12 | PHYSICS | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 10. CLASS12 | CHEMISTRY | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD SOON

 11. CLASS12 | BIOLOGY | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 12. CLASS12 | BOTANY | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 13. CLASS12 | ZOOLOGY | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 14. CLASS12 | COMPUTER SCIENCE E/M | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 15. CLASS12 | HISTORY | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD SOON

 16. CLASS12 | ECONOMICS | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 17. CLASS12 | COMMERCE | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 18. CLASS12 | ACCOUNTANCY | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD SOON

 19. SSLC | ENGLISH I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 20. SSLC | ENGLISH II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 21. SSLC | TAMIL I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD | SSLC TAMIL HALF YEARLY TAMIL PAPER 1 KEY DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY K.NAGARAJAN.,B.T TAMIL, ANJUGAM MUTHUVELAR GOVT HR SEC SCHOOL., THIRUKUVALAI., NAGAI DT.

 22. SSLC | TAMIL II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD | SSLC TAMIL HALF YEARLY TAMIL PAPER 2 KEY DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY K.NAGARAJAN.,B.T TAMIL, ANJUGAM MUTHUVELAR GOVT HR SEC SCHOOL., THIRUKUVALAI., NAGAI DT.

 23. SSLC | TAMIL I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD BY ஆ. பன்னிர்செல்வம், பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்) ,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – கங்கலேரி.

 24. SSLC | TAMIL II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD BY ஆ. பன்னிர்செல்வம், பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்) ,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – கங்கலேரி.

 25. SSLC | MATHS | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 26. SSLC | SCIENCE | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 27. SSLC | SOCIAL SCIENCE | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 28. CLASS 12 | PHYSICS | TAMIL MEDIUM | 5 MARK GOVT QUESTIONS ANALYSIS | PLUS TWO PHYSICS TAMIL MEDIUM STUDY MATERIAL DOWNLOAD - PLUS TWO STUDY MATERIALS BY N.Manickam, M.Sc., B.Ed., M.Phil., PG Teacher in Physics.

 29. CLASS 12 | COMPUTER SCIENCE | ENGLISH MEDIUM | A COMPLETE LATEST GUIDE | PLUS TWO COMPUTER SCIENCE ENGLISH MEDIUM STUDY MATERIAL DOWNLOAD - PLUS TWO STUDY MATERIALS BY N.VIJAYAKUMAR M.Sc.,B.Ed.,M.phil., SOWDAMBIKAA MATRIC.HR.SCHOOL THURAIYUR.

 30. PLUS TWO | CHEMISTRY | ENGLISH MEDIUM | ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | PTA MODEL | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 COLOUR MATERIAL (NEW) BY Mr R.ANNAMALAI M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed., B.Music.,P.G.ASST IN CHEMISTRY, Govt. Girls Hr.Sec.School, GINGEE, Villupuram District.

 31.  PLUS TWO | CHEMISTRY | TAMIL MEDIUM | ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | PTA MODEL | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 COLOUR MATERIAL (NEW) BY Mr R.ANNAMALAI M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed., B.Music.,P.G.ASST IN CHEMISTRY, Govt. Girls Hr.Sec.School, GINGEE, Villupuram District.

 32. CLASS 12 | BIO-BOTANY AND BOTANY | TAMIL MEDIUM | A COMPLETE LATEST GUIDE | PLUS TWO BIO-BOTANY AND BOTANY TAMIL MEDIUM STUDY MATERIAL DOWNLOAD - PLUS TWO STUDY MATERIALS BY M.PRASANNA, M.A., (Tam.), M.A. (H.R), M.A. (Edu), M.Sc (Psy)., M.Sc., M.Phil., B.Ed., PG Asst. in Botany, MPL Girls HSS, TVM 9942395780.

 33. CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY AND ZOOLOGY | TAMIL MEDIUM | A COMPLETE LATEST GUIDE | PLUS TWO BIO-ZOOLOGY AND ZOOLOGY TAMIL MEDIUM STUDY MATERIAL DOWNLOAD - PLUS TWO STUDY MATERIALS BY KKD PGT.

 34. CLASS 12 | MATHEMATICS | TAMIL MEDIUM | BOOK BACK ALL MULTIPLE CHOICE QUESTIONS - ANSWER MARKED COPY AND UNMARKED COPY FOR TEST BY D.RAMASAMY,P.G.ASST IN MATHS,RAJA DESINGH GOVT BOYS HR SEC SCHOOL,GINGEE,VILLUPURAM DT

 35. CLASS 12 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM | BOOK BACK ALL MULTIPLE CHOICE QUESTIONS - ANSWER MARKED COPY AND UNMARKED COPY FOR TEST BY D.RAMASAMY,P.G.ASST IN MATHS,RAJA DESINGH GOVT BOYS HR SEC SCHOOL,GINGEE,VILLUPURAM DT

 36. PLUS TWO - PHYSICS ENGLISH MEDIUM - A COMPLETE PRACTICAL GUIDE DOWNLOAD BY Mr B.Elangovan.M.Sc.,M.Ed.,M.Phil., PG Teacher in Physics,Pachaiyappa's Hr.Sec.School, Kanchipuram

 37. PLUS TWO - PHYSICS TAMIL MEDIUM - A COMPLETE PRACTICAL GUIDE DOWNLOAD BY Mr B.Elangovan.M.Sc.,M.Ed.,M.Phil., PG Teacher in Physics,Pachaiyappa's Hr.Sec.School, Kanchipuram

 38. PLUS TWO | BIO-ZOOLOGY AND ZOOLOGY | BILINGUAL 1 MARK MATERIAL | ENGLISH MEDIUM | 1 MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 BY K.K.D

 39. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – ENGLISH MEDIUM - POSSIBLE 3 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD |CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY | ENGLISH MEDIUM | 3 MARK | 10 TEST PAPERS AS PER BLUE PRINT WITH ADDITIONAL QUESTIONS, - BY K.K.D

 40. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – ENGLISH MEDIUM - POSSIBLE 5 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 - BY K.K.D

 41. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – ENGLISH MEDIUM - POSSIBLE 10 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 - BY K.K.D

 42. PLUS TWO | BIO-ZOOLOGY AND ZOOLOGY | BILINGUAL 1 MARK MATERIAL | TAMIL MEDIUM | ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 BY K.K.D

 43. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - POSSIBLE 3 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD - BY K.K.D

 44. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - POSSIBLE 5 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD - BY K.K.D

 45. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - POSSIBLE 10 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD - BY K.K.D

 46. PLUS TWO | ZOOLOGY LONG VERSION FOR B GROUP ONLY | TAMIL MEDIUM | STUDY MATERIAL DOWNLOAD | INCLUDING LESSON AQUACULTURE BY K.K.D

 47. CLASS 12 | COMPUTER SCIENCE | ENGLISH MEDIUM | A COMPLETE LATEST GUIDE | PLUS TWO COMPUTER SCIENCE ENGLISH MEDIUM STUDY MATERIAL DOWNLOAD - PLUS TWO STUDY MATERIALS BY N.VIJAYAKUMAR M.Sc.,B.Ed.,M.phil., SOWDAMBIKAA MATRIC.HR.SCHOOL THURAIYUR.

 48. PLUS TWO - PHYSICS ENGLISH MEDIUM - A COMPLETE PRACTICAL GUIDE DOWNLOAD BY Mr B.Elangovan.M.Sc.,M.Ed.,M.Phil., PG Teacher in Physics,Pachaiyappa's Hr.Sec.School, Kanchipuram

 49. PLUS TWO - PHYSICS TAMIL MEDIUM - A COMPLETE PRACTICAL GUIDE DOWNLOAD BY Mr B.Elangovan.M.Sc.,M.Ed.,M.Phil., PG Teacher in Physics,Pachaiyappa's Hr.Sec.School, Kanchipuram

 50. PLUS TWO MARCH-2014 KEY ANSWER DOWNLOAD

 51. MARCH 2014 | CHEMISTRY QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY ENGLISH MEDIUM BY V.CHANDRASEKARANM.Sc.,M.Ed.,(Mysore), M.Phil., Ph.D.*,(Che),PG Teacher in Chemistry,Government Higher Secondary School, Athanur – 636 301, Namakkal District.

 52. MARCH 2014 | CHEMISTRY QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY TAMIL MEDIUM BY V.CHANDRASEKARANM.Sc.,M.Ed.,(Mysore), M.Phil., Ph.D.*,(Che),PG Teacher in Chemistry,Government Higher Secondary School, Athanur – 636 301, Namakkal District.

 53. PLUS TWO MARCH 2014 PHYSICS QUESTION PAPER WITH 1 AND 3 MARK ANSWER KEY DOWNLOAD BY Mr B.Elangovan.M.Sc.,M.Ed.,M.Phil., PG Teacher in Physics,Pachaiyappa's Hr.Sec.School, Kanchipuram

 54. PLUS TWO MARCH 2014 PHYSICS - COMPLETE TENTATIVE ANSWER KEY DOWNLOAD BY Mr J. Mahesh, M.Sc., B.Ed., M.Phil., PG Teacher in PHYSICS, GBHSS, POIGAI, VLR-632114

 55. MARCH 2014 | PHYSICS QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY TAMIL MEDIUM BY G. SANTHAKUMAR,PG.ASST,GGHSS,KANJI,TVM.DT.,

 56. CLASS 12 | MARCH -2014 | TAMIL PAPER I - KEY DOWNLOAD

 57. CLASS 12 | MARCH -2014 | TAMIL PAPER II - KEY DOWNLOAD

 58. CLASS 12 | MARCH -2014 | ENGLISH PAPER I - KEY DOWNLOAD

 59. CLASS 12 | MARCH -2014 | ENGLISH PAPER II - KEY DOWNLOAD

 60. CLASS 12 | MARCH -2014 | MATHEMATICS - KEY DOWNLOAD

 61. CLASS 12 | MARCH -2014 | PHYSICS - - KEY DOWNLOAD

 62. CLASS 12 | MARCH -2014 | PHYSICS - KEY DOWNLOAD

 63. CLASS 12 | MARCH 2014 | CHEMISTRY KEY DOWNLOAD

 64. CLASS 12 | MARCH 2014 | BIOLOGY KEY DOWNLOAD (SOON)

 65. CLASS 12 | MARCH 2014 | BOTANY KEY DOWNLOAD

 66. CLASS 12 | MARCH -2014 | ZOOLOGY - KEY DOWNLOAD

 67. CLASS 12 | MARCH 2014 | COMPUTOR SCIENCE KEY DOWNLOAD

 68. CLASS 12 | MARCH 2014 | HISTORY KEY DOWNLOAD

 69. CLASS 12 | MARCH -2014 | ECONOMICS - KEY DOWNLOAD

 70. CLASS 12 | MARCH -2014 | COMMERCE - KEY DOWNLOAD

 71. CLASS 12 | MARCH 2014 | ACCOUNTANCY KEY DOWNLOAD

 72. CLASS 12 | MARCH 2014 | CHEMISTRY FULL ANSWER DOWNLOAD - ENGLISH MEDIUM

 73. CLASS 12 | MARCH 2014 | CHEMISTRY FULL ANSWER DOWNLOAD - TAMIL MEDIUM

 74. CLASS 12 | MARCH 2014 | PHYSICS FULL ANSWER DOWNLOAD - ENGLISH MEDIUM

 75. CLASS 12 | MARCH 2014 | PHYSICS FULL ANSWER DOWNLOAD - TAMIL MEDIUM

 76. CLASS 12 | MARCH 2014 | STATISTICS KEY DOWNLOAD

 77. CLASS 12 | MARCH 2014 | CHEMISTRY QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY ENGLISH MEDIUM

 78. CLASS 12 | MARCH 2014 | CHEMISTRY QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY TAMIL MEDIUM

 79. CLASS 12 | MARCH 2014 | PHYSICS QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY ENGLISH MEDIUM

 80. CLASS 12 | MARCH 2014 | PHYSICS QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY TAMIL MEDIUM

 81. CLASS 12 | MARCH 2014 | STATISTICS QUESTION PAPER,

 82. CLASS 12 | MARCH 2014 | COMPUTOR SCIENCE QUESTION PAPER,

 83. MARCH 2014 | NURSING QUESTION PAPER,

 84. CLASS 12 | MARCH 2014 | ACCOUNTANCY AND AUDITING QUESTION PAPER,

 85. CLASS 12 | MARCH 2014 | BIOLOGY QUESTION PAPER WITH 1 MARK KEY

 86. CLASS 12 | MARCH 2014 | CHEMISTRY QUESTION PAPER WITH 1 MARK KEY

 87. MARCH 2014 | BIOLOGY QUESTION PAPER,

 88. CLASS 12 | MARCH 2014 | BOTANY QUESTION PAPER,

 89. CLASS 12 | MARCH 2014 | HISTORY QUESTION PAPER,

 90. CLASS 12 | MARCH 2014 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER,

 91. CLASS 12 | MARCH -2014 | PHYSICS - QUESTION PAPERS-COMPLETE ANSWER KEY - UPLOADED

 92. CLASS 12 | MARCH -2014 | MATHEMATICS - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 93. CLASS 12 | MARCH -2014 | ZOOLOGY - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 94. CLASS 12 | MARCH -2014 | COMMERCE - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 95. CLASS 12 | MARCH -2014 | PHYSICS - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 96. CLASS 12 | MARCH -2014 | ECONOMICS - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 97. CLASS 12 | MARCH -2014 | ENGLISH PAPER II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 98. CLASS 12 | MARCH -2014 | ENGLISH PAPER I - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 99. CLASS 12 | MARCH -2014 | TAMIL PAPER II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 100. CLASS 12 | MARCH -2014 | TAMIL PAPER I - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 101. CLASS 12 | MODEL -2014 | CHEMISTRY -MODEL QUESTION PAPERS-UPLOADED

 102. CLASS 12 | COMMERCE | TAMIL MEDIUM | COMMERE POWER POINT PRESENTATION(PPT) BY M.Muthu Selvam, M.Sc.,M.Com.,M.Ed.,M.Phil,PG.Asst., (Commerce),MLWA.Hr.Sec.School , Madurai -1

 103. CLASS 12 | | BIO-ZOOLOGY AND ZOOLOGY | BILINGUAL 1 MARK MATERIAL | ENGLISH MEDIUM | ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 BY K.K.D

 104. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – ENGLISH MEDIUM - POSSIBLE 3 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD |CLASS 12 | BIO-ZOOLOGY | ENGLISH MEDIUM | 3 MARK | 10 TEST PAPERS AS PER BLUE PRINT WITH ADDITIONAL QUESTIONS, - BY K.K.D

 105. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – ENGLISH MEDIUM - POSSIBLE 5 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 - BY K.K.D

 106. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – ENGLISH MEDIUM - POSSIBLE 10 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 - BY K.K.D

 107. PLUS TWO | BIO-ZOOLOGY AND ZOOLOGY | BILINGUAL 1 MARK MATERIAL | TAMIL MEDIUM | ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 BY K.K.D

 108. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - POSSIBLE 3 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD - BY K.K.D

 109. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - POSSIBLE 5 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD - BY K.K.D

 110. PLUS TWO – BIO-ZOOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - POSSIBLE 10 MARK QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD - BY K.K.D

 111. PLUS TWO | ZOOLOGY LONG VERSION FOR B GROUP ONLY | TAMIL MEDIUM | STUDY MATERIAL DOWNLOAD | INCLUDING LESSON AQUACULTURE BY K.K.D

 112. MODEL -2014 | CHEMISTRY -MODEL QUESTION PAPERS-UPLOADED BY R.ANNAMALAI

 113. CLASS 12 | BIO-BOTANY | ENGLISH MEDIUM/TAMIL MEDIUM | CENTUM TIPS WITH MATERIALS BY Mr S.M.BALASUBRAMANIAN, PGT IN BOTANY-NEYVELI.

 114. CLASS 12 | CHEMISTRY | ENGLISH MEDIUM | VERY IMPORTANT 1 MARK QUESTIONS AND ANSWERS | Public one Marks (2006-2013) BY A.THANGAMANI, M.Sc., B.Ed.,PG TEACHER IN CHEMISTRY,JOTHI VIDHYALAYA MAT. HR. SEC. SCHOOL,ELAMPILLAI, SALEM-637502

 115. CLASS 12 | PHYSICS | ENGLISH MEDIUM | MODEL QUESTION PAPERS BY V.P.Rajasheker, M.Sc., B.Ed., M.Phil., P.G.Teacher in physics,Achariya Siksha Mandir, Villianur, Puducherry-10

 116. CLASS 12 | PHYSICS | ENGLISH MEDIUM | A COMPLETE QUESTION BANK BY V.P.Rajasheker, M.Sc., B.Ed., M.Phil., P.G.Teacher in physics,Achariya Siksha Mandir, Villianur, Puducherry-10

 117. CLASS 12 | PHYSICS | ENGLISH MEDIUM | VERY IMPORTANT 3 MARK QUESTIONS AND ANSWERS BY V.P.Rajasheker, M.Sc., B.Ed., M.Phil., P.G.Teacher in physics,Achariya Siksha Mandir, Villianur, Puducherry-10

 118. CLASS 12 | ALL SUBJECTS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIALS RELEASED BY DSE

 119. CLASS 12 | PHYSCIS | TAMIL MEDIUM VERY IMPORTANT 3 MARK QUESTIONS AND ANSWER MARCH -2006 - OCTOBER 2013 BY R.SRIDHARAN,PGT-PHYSICS,GGHSS,CHENGAM,TVMALAI DT

 120. CLASS 12 | MATHEMATICS | TAMIL MEDIUM | BOOK BACK ALL MULTIPLE CHOICE QUESTIONS - ANSWER MARKED COPY AND UNMARKED COPY FOR TEST BY D.RAMASAMY,P.G.ASST IN MATHS,RAJA DESINGH GOVT BOYS HR SEC SCHOOL,GINGEE,VILLUPURAM DT

 121. CLASS 12 | NURSING | TAMIL MEDIUM | 1MARK QUESTIONS AND ANSWERS BY P. Robert Henry Prabu, M.Sc., M.Ed., M.Phil., P.G.ASST IN ZOOLOGY, M.R.Govt.Girls Hr.Sec. School, Kannivadi. DINDIGUL

 122. CLASS 12 | CHEMISTRY | ENGLISH MEDIUM | 1,3,5,10 MARKS QUESTIONS AND ANSWERS BY RANKERS EDUCATION

 123. CLASS 12 | CHEMISTRY | TAMIL MEDIUM | 3,5,10 MARKS QUESTIONS AND ANSWERS BY S.K.KANNAN PGT CHE GBHSS PANAIKULAM-RAMNAD DT

 124. CLASS 12 | CHEMISTRY | TAMIL MEDIUM | 1 MARK QUESTIONS AND ANSWERS BY S.K.KANNAN PGT CHE GBHSS PANAIKULAM-RAMNAD DT

 125. CLASS 12 | BIO-BOTANY | ENGLISH MEDIUM | 3 MARKS QUESTIONS AND ANSWERS BY Soorya Study Centre - Chengapattu - V.Selvam & D.Purushothaman.

 126. CLASS 12 | COMPUTOR SCIENCE | ENGLISH MEDIUM | ONE MARKS QUESTIONS by N.Vijayakumar M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,B.A.,HOD of Computer Science,Sowdambikaa Matric.Hr.Sec.School., No 2 Park Street,Thuraiyur

 127. CLASS 12 | COMPUTOR SCIENCE | ENGLISH MEDIUM | 2 MARKS QUESTIONS AND ANSWERS By M.Palanisamy DCSE., B.E (CSE).,

 128. CLASS 12 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM | BOOK BACK ALL MULTIPLE CHOICE QUESTIONS - ANSWER MARKED COPY AND UNMARKED COPY FOR TEST.

 129. CLASS 12 - ECONOMICS TAMIL MEDIUM YEAR WISE QUESTIONS AND ANSWER by WIN ACADEMY

 130. PLUS TWO - PHYSICS TAMIL MEDIUM - ONE MARK TEST IMPORTANT 200 QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD BY Mr B.Elangovan.M.Sc.,M.Ed.,M.Phil., PG Teacher in Physics,Pachaiyappa's Hr.Sec.School, Kanchipuram

 131. PLUS TWO - PHYSICS ENLISH MEDIUM - ONE MARK TEST IMPORTANT 200 QUESTIONS WITH ANSWER DOWNLOAD BY Mr B.Elangovan.M.Sc.,M.Ed.,M.Phil., PG Teacher in Physics,Pachaiyappa's Hr.Sec.School, Kanchipuram

 132. PLUS TWO | CHEMISTRY | ENGLISH MEDIUM | ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | PTA MODEL | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 COLOUR MATERIAL (NEW) BY Mr R.ANNAMALAI M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed., B.Music.,P.G.ASST IN CHEMISTRY, Govt. Girls Hr.Sec.School, GINGEE, Villupuram District.

 133.  PLUS TWO | CHEMISTRY | TAMIL MEDIUM | ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | PTA MODEL | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 COLOUR MATERIAL (NEW) BY Mr R.ANNAMALAI M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed., B.Music.,P.G.ASST IN CHEMISTRY, Govt. Girls Hr.Sec.School, GINGEE, Villupuram District.

 134. CLASS 12 - ECONOMICS YEAR WISE QUESTIONS AND ANSWER BY WIN ACADEMY - KUMBAKONAM

 135. CLASS 12 | OCTOBER-2013 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 136. CLASS 12 | JUNE-2013 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 137. CLASS 12 | MARCH -2013 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 138. CLASS 12 | OCTOBER-2012 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 139. CLASS 12 | JUNE-2012 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 140. CLASS 12 | MARCH -2012 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 141. CLASS 12 | OCTOBER-2011 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 142. CLASS 12 | JUNE-2011 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 143. CLASS 12 | MARCH -2011 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 144. CLASS 12 | OCTOBER-2010 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 145. CLASS 12 | JUNE-2010 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 146. CLASS 12 | MARCH -2010 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 147. CLASS 12 | OCTOBER-2009 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 148. CLASS 12 | JUNE-2009 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 149. CLASS 12 | MARCH -2009 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 150. CLASS 12 | OCTOBER-2008 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 151. CLASS 12 | JUNE-2008 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 152. CLASS 12 | MARCH -2008 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 153. CLASS 12 | OCTOBER-2007 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 154. CLASS 12 | JUNE-2007 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 155. CLASS 12 | MARCH -2007 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 156. CLASS 12 | OCTOBER-2006 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 157. CLASS 12 | JUNE-2006 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 158. CLASS 12 | MARCH-2006 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 159. CLASS 12 | PTA MODEL-1 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 160. CLASS 12 | PTA MODEL-2 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 161. CLASS 12 | PTA MODEL-3 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 162. CLASS 12 | PTA MODEL-4 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 163. CLASS 12 | PTA MODEL-5 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 164. CLASS 12 | PTA MODEL-6 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 165. CLASS 12 | PTA MODEL-7 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS
 166. CLASS 12 | PTA MODEL-8 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS

 167. CLASS 12 - PHYSICS TM-EM - YEARWISE QUESTIONS ANALYSIS 3-5-10 MARKS UPTO OCTOBER 2013 DOWNLOAD BY N.NATARAJAN,PG ASST,GHSS,ALAKKUDI,THANJAVUR DT

 168. PLUS TWO – BIOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - MARCH 2006 KEY ANSWER

 169. PLUS TWO – BIOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - MARCH 2007 KEY ANSWER

 170. PLUS TWO – BIOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - MARCH 2008 KEY ANSWER

 171. PLUS TWO – BIOLOGY-ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - MARCH 2009 KEY ANSWER

 172. PLUS TWO – ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - MARCH 2008 KEY ANSWER

 173. PLUS TWO –ZOOLOGY – TAMIL MEDIUM - MARCH 2009 KEY ANSWER

 174. PLUS TWO - PHYSICS - YEARWISE PUBLIC QUESTION CHART TAMIL MEDIUM (FROM MARCH 2006 TO SEP 2013) DOWNLOAD| V.K.BASKARAN, M.Sc., M.Ed., B.T.Asst., P.U. Middle School, Moolimangalam, Karur

 175. PLUS TWO - PHYSICS - YEARWISE PUBLIC QUESTION CHART- ENGLISH MEDIUM (FROM MARCH 2006 TO SEP 2013) DOWNLOAD | V.K.BASKARAN, M.Sc., M.Ed., B.T.Asst., P.U. Middle School, Moolimangalam, Karur

 176. PLUS TWO - PHYSICS - POSSIBLE 3 MARK PROBLEM QUESTIONS AND ASKED IN THE PUBLIC EXAM DOWNLOAD | V.K.BASKARAN, M.Sc., M.Ed., B.T.Asst., P.U. Middle School, Moolimangalam, Karur

 177. PLUS TWO ALL GOVT QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 178. PLUS TWO | CHEMISTRY ENGLISH MEDIUM | IMPORTANT 5 MARK QUESTIONS

 179. PLUS TWO | TAMIL AND ENGLISH - MINIMUM MATERIAL

 180. PLUS TWO | MATHS | ENGLISH MEDIUM | ONE MARK | 5 UNIT TEST QUESTION PAPERS

 181. PLUS TWO - MATHS TM - MINIMUM MATERIAL

 182. PLUS TWO - PHYSICS TM - MINIMUM MATERIAL

 183. PLUS TWO - CHEMISTRY TM - MINIMUM MATERIAL

 184. PLUS TWO - BIOLOGY TM - MINIMUM MATERIAL

 185. PLUS TWO - ACCOUNTANCY TM - MINIMUM MATERIAL

 186. PLUS TWO - ECONOMICS-COMMERCE-ACCOUNTANCY EM - MINIMUM MATERIAL

 187. PLUS TWO - ECONOMICS TM - MINIMUM MATERIAL

 188. PLUS TWO | BIOLOGY | HALF YEARLY KEY ANSWER - 2013 | BY Mr S.M.BALASUBRAMANIAN, PGT IN BOTANY NEYVELI.

 189.  PLUS TWO | CHEMISTRY | TAMIL MEDIUM | 3,5,10 MARK QUESTIONS FOR CENTUM AND SLOW LEARNERS (NEW) BY Mr R.ANNAMALAI M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed., B.Music.,P.G.ASST IN CHEMISTRY, Govt. Girls Hr.Sec.School, GINGEE, Villupuram District.

 190. PLUS TWO | PHYSICS | ENGLISH MEDIUM | 59 COMPULSARY SOLVED PROBLEMS DOWNLOAD BY Mr.T.Thamaraiselvan,PGT Physics,G.B.H.S. School,Aranthangi – 614616 Cell: 9443645072

 191. PLUS TWO | CHEMISTRY | ENGLISH MEDIUM | 3 MARKS STUDY MATERIAL DOWNLOAD BY Mr.D.BASKARAN M.Sc .,B.Ed.,PG. ASST.IN CHEMISTRY,MUTHUKULAM,ARIYALUR DIST CELL: 9600647254

 192. PLUS TWO | PHYSICS | Analysis of Frequently asked 5 mark questions in PHYSICS in the Board examination ( March 2006 to October 2012) | TAMIL /ENGLISH MEDIUM BY Mr N.Natarajan,M.Sc., M.Phil., M.Ed., PG teacher in physics, Govt. Hr. Sec School, ALAKKUDI., THANJAVUR Dt

 193. PLUS TWO | MATHS | TAMIL MEDIUM | Mar 2006 - Sep 2013 - 24 Question Papers - 10 marks,6 marks, 3 marks | COME book - 10 marks,6 marks, 3 marks IMPORTANT QUESTIONS| Classification of Questions | Winning Strategy BY N. MAHALAKSHMI M.Sc., M.Phil.,B.Ed.,PGT MATHS, GHSS, KOLIYANUR, VILLUPURAM DT

 194. PLUS TWO | MATHS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIAL BY N. MAHALAKSHMI M.Sc., M.Phil.,B.Ed.,PGT MATHS, GHSS, KOLIYANUR, VILLUPURAM DT

 195. PLUS TWO ALL GOVT QUESTION PAPER DOWNLOAD

 196. PLUS TWO | PHYSICS ALL 3 MARKS | ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD BY Mr B.Elangovan.M.Sc.,M.Ed.,M.Phil., PG Teacher in Physics,Pachaiyappa's Hr.Sec.School, Kanchipuram

 197. PLUS TWO | PHYSICS ALL 3,5,10 MARKS VOL II | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD BY Mr P.ILAYARAJA, PG Teacher in Physics,GOVT Hr.Sec.School, PANCHANATHIKULAM, NAGAI DT

 198. PLUS TWO | CHEMISTRY | 1 MARK ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD BY Mr v.c.pradeep kumar M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,P.G.Assistant /chemistry,Ramakrishna vidyaalaya mat.hr.sec.school,Villupuram.

 199. PLUS TWO | PHYSICS | COMPULSARY PROBLEMS TAMIL MEDIUM DOWNLOAD BY Mr T.THAMARAISELVAN P.G.Teacher in Physics,GOVT BOYS Hr.Sec.School, ARANTHANGI.

 200. PLUS TWO | PHYSICS | ENGLISH MEDIUM | PRACTICAL WORKBOOK SOLVED DOWNLOAD BY Mr.V.Abishekkumar,XII STD, A1 SEC, Vijayanta higher secondary school,HVF Estate,Avadi-54

 201. ♣ Mr A.Pachaikannu, M.Sc.,B.Ed.,M.Phil,  PGT in Physics, GHSS,THAZHUTHALI, VILLUPURAM DT | Materials
 202. PLUS TWO PHYSICS 1 MARK MATERIAL WITH ANSWER TAMIL MEDIUM

 203. ♣ Mr S.Sathishkumar, M.Sc.,B.Ed.,M.Phil,  PGT in Physics, AMGHSS,Thirukuvalai, Nagappattinam Dt | Materials
 204. PLUS TWO PHYSICS PUBLIC QUESTIONS ONE MARK ANSWER TAMIL MEDIUM .
 205. PLUS TWO PHYSICS THREE MARK MATERIAL TAMIL MEDIUM

 206. ♣ Mr B.Elangovan.M.Sc.,M.Ed.,M.Phil., PG Teacher in Physics,Pachaiyappa's Hr.Sec.School, Kanchipuram | Materials
 207. PLUS TWO | PHYSICS 5 MARKS | TAMIL MEDIUM VOLUME 1
 208. PLUS TWO | PHYSICS 5 MARKS VOLUME 2| TAMIL MEDIUM
 209. PLUS TWO | PHYSICS 10 MARKS | TAMIL MEDIUM
 210. PLUS TWO | PHYSICS 5 MARKS VOLUME 1| ENGLISH MEDIUM
 211. PLUS TWO | PHYSICS 5 MARKS VOLUME 2| ENGLISH MEDIUM
 212. PLUS TWO | PHYSICS 10 MARKS | ENGLISH MEDIUM
 213. PLUS TWO | FIRST REVISION TEST 75 MARK QUESTIONS | PHYSICS ENGLISH MEDIUM
 214. PLUS TWO | FIRST REVISION TEST 150 MARK QUESTIONS | PHYSICS ENGLISH MEDIUM.
 215. PLUS TWO | VERY IMPORTANT 10 MARK QUESTIONS | PHYSICS TAMIL MEDIUM.
 216. PLUS TWO | FIRST REVISION TEST 75 MARK QUESTIONS | PHYSICS TAMIL MEDIUM |
 217. PLUS TWO | FIRST REVISION TEST 150 MARK QUESTIONS | PHYSICS TAMIL MEDIUM
 218. PLUS TWO | ONE MARK QUESTIONS | PHYSICS VOL 1 ENGLISH MEDIUM
 219. PLUS TWO | ONE MARK QUESTIONS | PHYSICS VOL 2 ENGLISH MEDIUM
 220. PLUS TWO | SECOND REVISION TEST 150 MARK QUESTIONS | PHYSICS TAMIL MEDIUM.
 221. PLUS TWO | UNIT TEST VOLUME I&II | PHYSICS ENGLISH MEDIUM
 222. PLUS TWO | TEN MARK QUESTIONS | PHYSICS ENGLISH MEDIUM
 223. PLUS TWO | ONE MARK | PHYSICS VOLUME 2 ENGLISH MEDIUM
 224. PLUS TWO | UNIT 1 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 225. PLUS TWO | UNIT 2 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 226. PLUS TWO | UNIT 3 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 227. PLUS TWO | UNIT 4 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 228. PLUS TWO | UNIT 5 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 229. PLUS TWO | UNIT 6 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 230. PLUS TWO | UNIT 7 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 231. PLUS TWO | UNIT 8 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 232. PLUS TWO | UNIT 9 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 233. PLUS TWO | UNIT 10 | ONE MARK PHYSICS TAMIL MEDIUM
 234. PLUS TWO | THREE MARKS | PHYSICS ENGLISH MEDIUM
 235. PLUS TWO | THREE MARKS | PHYSICS TAMIL MEDIUM
 236. PLUS TWO | ONE MARK | PHYSICS ENGLISH MEDIUM

 237. Mr A. Murugiah PG Teacher Govt. Boys Hr. Secondary School, Chromepet -Chennai-44 | Materials
 238. PLUS TWO | PHYSICS UNIT 1| ENGLISH MEDIUM | XII Physics Updated lesson wise, mark wise from March 2006 to June 2013 + Dept. Model paper (24 Question papers)
 239. PLUS TWO | PHYSICS UNIT 2| ENGLISH MEDIUM | XII Physics Updated lesson wise, mark wise from March 2006 to June 2013 + Dept. Model paper (24 Question papers)
 240. PLUS TWO | PHYSICS UNIT 3| ENGLISH MEDIUM | XII Physics Updated lesson wise, mark wise from March 2006 to June 2013 + Dept. Model paper (24 Question papers)
 241. PLUS TWO | PHYSICS UNIT 4| ENGLISH MEDIUM | XII Physics Updated lesson wise, mark wise from March 2006 to June 2013 + Dept. Model paper (24 Question papers)
 242. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 5 ONE MARK QUESTIONS | ENGLISH MEDIUM.
 243. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 6 ONE MARK QUESTIONS | ENGLISH MEDIUM.
 244. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 7 ONE MARK QUESTIONS | ENGLISH MEDIUM.
 245. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 8 ONE MARK QUESTIONS | ENGLISH MEDIUM.
 246. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 9 ONE MARK QUESTIONS | ENGLISH MEDIUM.
 247. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 10 ONE MARK QUESTIONS | NGLISH MEDIUM.
 248. PLUS TWO | PHYSICS UNIT 1 | TAMIL MEDIUM | XII Physics Updated lesson wise, mark wise from March 2006 to June 2013 + Dept. Model paper (24 Question papers)
 249. PLUS TWO | PHYSICS UNIT 2 | TAMIL MEDIUM | XII Physics Updated lesson wise, mark wise from March 2006 to June 2013 + Dept. Model paper (24 Question papers)
 250. PLUS TWO | PHYSICS UNIT 3 | TAMIL MEDIUM | XII Physics Updated lesson wise, mark wise from March 2006 to June 2013 + Dept. Model paper (24 Question papers)
 251. PLUS TWO | PHYSICS UNIT 4 | TAMIL MEDIUM | XII Physics Updated lesson wise, mark wise from March 2006 to June 2013 + Dept. Model paper (24 Question papers)
 252. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 5 ONE MARK QUESTIONS | TAMIL MEDIUM
 253. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 6 ONE MARK QUESTIONS | TAMIL MEDIUM
 254. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 7 ONE MARK QUESTIONS | TAMIL MEDIUM
 255. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 8 ONE MARK QUESTIONS | TAMIL MEDIUM
 256. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 9 ONE MARK QUESTIONS | TAMIL MEDIUM
 257. PLUS TWO PHYSICS |UNIT 10 ONE MARK QUESTIONS | TAMIL MEDIUM
 258. PLUS TWO | ONE MARK QUESTIONS | PHYSICS ENGLISH MEDIUM.
 259. PLUS TWO | PHYSICS | A COMPLETE STUDY MATERIAL | ENGLISH MEDIUM
 260. PLUS TWO | PHYSICS | A COMPLETE STUDY MATERIAL | TAMIL MEDIUM

 261. ♣ Mr  தாமரைச்செல்வன், முதுகலை ஆசிரியர் (இயற்பியல்) அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, அறந்தாங்கி. | Materials
 262. PLUS TWO | THREE MARK QUESTIONS | PHYSICS TAMIL MEDIUM.

 263. N.Natarajan,M.Sc., M.Phil., M.Ed., PG teacher in physics, Govt. Hr. Sec School, ALAKKUDI., THANJAVUR Dt | Materials
 264. PLUS TWO | PHYSICS | Analysis of Frequently asked 5 mark questions in PHYSICS in the Board examination ( March 2006 to October 2012) | ENGLISH MEDIUM

 265. ♣ Mr M.GANGADHARAN.,M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., P.G. Assistant in Physics Tagore Matric Hr.Sec.School Deviyakurichi, AtturTk, Salem Dt. | Materials
 266. PLUS TWO PHYSICS PUBLIC QUESTIONS ONE MARK ANSWER ENGLISH MEDIUM

 267. ♣ Mr VENKATANRASIMMAN | Materials
 268. PLUS TWO | PHYSICS E/M PRACTICAL | OBSERVATION RECORD
 269. PLUS TWO PHYSICS THREE MARK QUESTION AND ANSWER ENGLISH MEDIUM

 270. SURYA GROUP | Materials
 271. PLUS TWO PHY&CHE ONE MARK MATERIAL ENGLISH MEDIUM
 272. PLUS TWO PHY and CHE ONE MARK MATERIAL TAMIL MEDIUM

 273. STUDY MATERIAL - CHEMISTRY
  ♣ Mr R.ANNAMALAI M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed., B.Music.,P.G.ASST IN CHEMISTRY, Govt. Girls Hr.Sec.School, GINGEE, Villupuram District & DISTRICT SECRETARY, TNHSPGTA, VILLUPURAM DT. | Materials
 274. PLUS TWO | CHEMISTRY | ENGLISH MEDIUM | ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | PTA MODEL | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 COLOUR MATERIAL (NEW) BY Mr R.ANNAMALAI

 275.  PLUS TWO | CHEMISTRY | TAMIL MEDIUM | ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER | BOOK BACK | PTA MODEL | MARCH 2006 TO OCTOBER 2013 COLOUR MATERIAL (NEW) BY Mr R.ANNAMALAI

 276.  PLUS TWO | CHEMISTRY | TAMIL MEDIUM | 3,5,10 MARK QUESTIONS FOR CENTUM AND SLOW LEARNERS (NEW) BY Mr R.ANNAMALAI

 277. PLUS TWO | CHEMISTRY | Kalvisolai Revised Model Question Paper-2013 | ENGLISH MEDIUM

 278. PLUS TWO | CHEMISTRY | Kalvisolai Revised Model Question Paper-2013 | TAMIL MEDIUM

 279. GEM | Materials
 280. PLUS TWO | CHEMISTRY | Compulsory Problems with SolutionS ENGLISH MEDIUM
 281. PLUS TWO | CHEMISTRY | Compulsory Problems with SolutionS TAMIL MEDIUM
 282. PLUS TWO | CHEMISTRY | 5 AND 10 MARKS ENGLISH MEDIUM
 283. PLUS TWO | CHEMISTRY | 5 AND 10 MARKS TAMIL MEDIUM

 284. ♣ Mr SIVAKUMAR | Materials
 285. PLUS TWO CHEMISTRY IMPORTANT THREE MARK QUESTIONS ENGLISH MEDIUM
 286. PLUS TWO CHEMISTRY ONE MARK QUESTIONS TAMIL MEDIUM

 287. STUDY MATERIAL - BIOLOGY
  ♣ Mr S VINOTHKUMAR M Sc M SC M Ed KALVEERAMPALAYAM COIMBATORE | Materials
 288. PLUS TWO | ONE MARK QUESTIONS | BIOLOGY ENGLISH MEDIUM

 289. ♣ Mr P.AYYAPPAN, M.Sc., B.Ed.,VIVEKANANDA MATRIC.HR.SEC.SCHOOL SIRKALI. | Materials
 290. PLUS TWO | ONE MARK | BIOLOGY ENGLISH MEDIUM
 291. PLUS TWO | THREE MARK ANSWERS | BIOLOGY ENGLISH MEDIUM

 292. ♣ Mr S.THIYAGARAJAN, PG.ASST.IN BIOLOGY | Materials
 293. PLUS TWO | GOVT QUESTION ANALYSIS | BIOLOGY TAMIL MEDIUM
 294. PLUS TWO BIOLOGY 3,5,10 MARKS QUESTIONS ENGLISH MEDIUM

 295. STUDY MATERIAL - BOTANY
  ♣ Mr M.Prasanna. M.A.,(H.R),M.A(Tam), M.A(Edu), M.Sc(Psy), M.Sc., M. Phil., B.Ed.,PG Assistant in BOTANY,MPL.Girls Hr.Sec.School, Tiruvannamalai. | Materials
 296. PLUS TWO | VERY IMPORTANT 3 MARK QUES & ANS | BIO-BOTANY TAMIL MEDIUM.
 297. PLUS TWO | BOOK BACK ONE MARK QUES & ANS | BIO-BOTANY ENGLISH MEDIUM.
 298. PLUS TWO BOTANY ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER TAMIL MEDIUM
 299. PLUS TWO BOTANY ONE MARK QUESTIONS WITH ANSWER TAMIL MEDIUM

 300. ♣ Mr RAMASAMY RAJARAM | Materials
 301. PLUS TWO BIO BOTANY CHAPTERWISE ONE MARK

 302. STUDY MATERIAL - ZOOLOGY
  ♣ Mr R.PARTHIBAN,M.Sc.,B.Ed.Lecturer in Zoology,Subramania Bharathiar Govt. Hr.Sec. School,Puducherry - 1 | Materials
 303. PLUS TWO | BIO-ZOOLOGY | STUDY MATERIAL ENGLISH MEDIUM (NEW)
 304. PLUS TWO | BIO-ZOOLOGY | 4 SETS OF QUESTION PAPERS WITH ANSWER | ENGLISH MEDIUM (NEW)

 305. ♣ Mr A.MOHAN RAM, PGT, GBHSS, ULUNDURPET | Materials
 306. PLUS TWO ZOOLOGY ONE MARK POWER POINT PRESENTATION

 307. ♣ Mr K.K.D | Materials
 308. PLUS TWO ZOOLOGY ONE MARK QUESTIONS TAMIL MEDIUM
 309. PLUS TWO ZOOLOGY THREE MARK MATERIAL TAMIL MEDIUM
 310. PLUS TWO ZOOLOGY PRACTICAL GUIDE TAMIL MEDIUM
 311. PLUS TWO ZOOLOGY HUMAN PHYSIOLOGY ONE MARK BILINGUAL
 312. PLUS TWO ZOOLOGY MICRO BIOLOGY ONE MARK BILINGUAL
 313. PLUS TWO ZOOLOGY IMMUNOLOGY ONE MARK BILINGUAL
 314. PLUS TWO ZOOLOGY MODERN GENETICS ONE MARK BILINGUAL
 315. PLUS TWO ZOOLOGY ENVIRONMENTAL SCIENCE ONE MARK TAMIL MEDIUM
 316. PLUS TWO ZOOLOGY - APPLIED BIOLOGY ONE MARK TAMIL MEDIUM
 317. PLUS TWO ZOOLOGY - THEORIES OF EVOLUTION ONE MARK TAMIL MEDIUM
 318. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - நுண்ணுயிரியல் TEST-1 TAMIL MEDIUM
 319. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - நோய் தடைக்காப்பியல் TEST-1 TAMIL MEDIUM
 320. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - நோய் தடைக்காப்பியல் TEST-2 TAMIL MEDIUM
 321. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - நவீன மரபியல் TEST-1 TAMIL MEDIUM
 322. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - HUMAN PHYSIOLOGY TEST-1 ENGLISH MEDIUM
 323. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST- HUMAN PHYSIOLOGY TEST-2 ENGLISH MEDIUM
 324. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST- HUMAN PHYSIOLOGY TEST-3 ENGLISH MEDIUM
 325. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - MICRO BIOLOGY TEST-1 ENGLISH MEDIUM
 326. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - IMMUNOLOGY TEST-1 ENGLISH MEDIUM
 327. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - IMMUNOLOGY TEST-2 ENGLISH MEDIUM
 328. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - IMMUNOLOGY TEST-3 ENGLISH MEDIUM
 329. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST- MODERN GENETICS TEST-1 ENGLISH MEDIUM
 330. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - MODERN GENETICS TEST-2 ENGLISH MEDIUM
 331. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - MODERN GENETICS TEST-3 ENGLISH MEDIUM
 332. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - MODERN GENETICS TEST-4 ENGLISH MEDIUM
 333. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST- ENVIRONMENTAL SCIENCE TEST-1 ENGLISH MEDIUM
 334. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - ENVIRONMENTAL SCIENCE TEST-2 ENGLISH MEDIUM
 335. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - ENVIRONMENTAL SCIENCE TEST-3 ENGLISH MEDIUM
 336. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - ENVIRONMENTAL SCIENCE TEST-4 ENGLISH MEDIUM
 337. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - ENVIRONMENTAL SCIENCE TEST-5 ENGLISH MEDIUM
 338. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - APPLIED BIOLOGY TEST-1 ENGLISH MEDIUM
 339. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - APPLIED BIOLOGY TEST-2 ENGLISH MEDIUM
 340. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - APPLIED BIOLOGY TEST-3 ENGLISH MEDIUM
 341. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - APPLIED BIOLOGY TEST-4 ENGLISH MEDIUM
 342. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - APPLIED BIOLOGY TEST-5 ENGLISH MEDIUM
 343. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - APPLIED BIOLOGY TEST-6 ENGLISH MEDIUM
 344. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - APPLIED BIOLOGY TEST-7 ENGLISH MEDIUM
 345. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST - APPLIED BIOLOGY TEST-8 ENGLISH MEDIUM
 346. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST-THEORIES OF EVOLUTION TEST-1 ENGLISH MEDIUM
 347. PLUS TWO ZOOLOGY ONLINE TEST- THEORIES OF EVOLUTION TEST-2 ENGLISH MEDIUM

 348. OTHER | Materials
 349. PLUS TWO | TAMIL | BY assisifrancis77@gmail.com
 350. MARCH 2013 | PLUS TWO | BIO-ZOOLOGY KEY ANSWER BY கே.கே.தேவதாஸ் M.Sc.,M.A.,M.Phil.,M.Ed.,M.B.A. முதுகலை விலங்கியல் ஆசிரியர்

 351. STUDY MATERIAL - TAMIL
  ♣ Mr ஆ. ஜெஸ்டின் தமிழாசிரியர், அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா மேல்நிலைப்பள்ளி,பேராவூர்,நாகை மாவட்டம் | படைப்பு.
 352. PLUS TWO | ONE MARK QUESTIONS | TAMIL

 353. STUDY MATERIAL - ENGLISH
  ♣ Mr Kodha Kumar,Kumars Vetri Tutorial,Villupuram | Materials
 354. PLUS TWO | QUESTION BANK | ENGLISH.

 355. STUDY MATERIAL - MATHS
  ♣ Mrs N. MAHALAKSHMI,PGT MATHS, GHSS, SANGEETHAMANGALAM, VILLUPURAM DT | Materials
 356. PLUS TWO MATHS 3,6,10 MARKS IMPORTANT QUESTIONS TAMIL MEDIUM.
 357. PLUS TWO | MINIMUM MATERIAL | MATHS TAMIL MEDIUM

 358. ♣ Mr M.THIRUPATHYSATHIYA | Materials
 359. PLUS TWO MATHS 6 MARKS IMPORTANT QUESTIONS ENGLISH MEDIUM
 360. TWO MATHS QUESTION BANK ENGLISH MEDIUM.

 361. STUDY MATERIAL - COMPUTER SCIENCE
  ♣ Mr Sakthivel E | Materials
 362. PLUS TWO COMPUTER SCIENCE ONE , TWO AND FIVE MARK QUESTIONS

 363. ♣ Mr S.GANESH KUMAR THENI | Materials
 364. PLUS TWO COMPUTER SCIENCE ONE MARK TAMIL MEDIUM
 365. PLUS TWO COMPUTER SCIENCE TWO MARKS Q&A TAMIL MEDIUM

 366. ♣ Palanigounder Higher Secondary School | Materials
 367. PLUS TWO COMPUTER SCIENCE QUESTION BANK TAMIL MEDIUM
 368. PLUS TWO COMPUTER SCIENCE QUESTION BANK ENGLISH MEDIUM

 369. STUDY MATERIAL - ECONOMICS
  ♣ Mr K.Karnan P.G.Economics, Govt. Hr.Sec.School, Samayanallur, Madurai District | Materials
 370. PLUS TWO | ONE MARK | ECONOMICS ENGLISH MEDIUM
 371. PLUS TWO | ONE MARK | ECONOMICS TAMIL MEDIUM

 372. STUDY MATERIAL - ACCOUNTANCY AND COMMERCE
  ♣ Mr P.Gajapathy. M.Com,M.Ed ., M.Phill and M.Shanmugam M.Com,B.Ed ., M.Phill,PGT.GGHSS,Uthiramerur,Kanchipuram District. | Materials
 373. PLUS TWO COMMERCE and ACCOUNTANCY Q&A TAMIL MEDIUM

 374. ♣ Mr K.VENKATESA RAVI P.G.Asst (com) Govt HSS Sholinganallur 600119,G. BASKER P.G.Asst (com) HINDU HR SEC SCHOOL MADURANTAKAM 603306.| Materials
 375. PLUS TWO ACCOUNTANCY 5 MARKS Q&A TAMIL MEDIUM
 376. PLUS TWO ACCOUNTANCY 12 MARKS Q&A TAMIL MEDIUM
 377. PLUS TWO | COMMERCE 8 MARKS | TAMIL MEDIUM
 378. PLUS TWO COMMERCE 4 MARKS Q&A TAMIL MEDIUM

 379. ♣ Mr M.Senthilnathan H.M G.H.S.S | Materials
 380. PLUS TWO COMMERCE MINIMUM MATERIAL

 381. ♣ Mr T.P.VENKATA PERUMAL | Materials
 382. PLUS TWO COMMERCE 1 MARK Q&A TAMIL MEDIUM BY T.P.VENKATA PERUMAL,

 383. STUDY MATERIAL - BUSINESS MATHEMATICS
  ♣ Mr K.MANIMARAN. M.Sc.,B.Ed ; P.G. Asst - GOLDEN GATES MAT. HR. SEC. SCHOOL,SALEM – 8. | Materials
 384. PLUS TWO | BUSINESS MATHEMATICS FORMULAE | ENGLISH MEDIUM
 385. PLUS TWO | BUSINESS MATHEMATICS 6 MARKS | ENGLISH MEDIUM
 386. PLUS TWO | BUSINESS MATHEMATICS 10 MARKS | ENGLISH MEDIUM

 387. சமீபத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013
 388. PLUS TWO | SPECIAL GUIDE | ENGLISH I & II PAPER
 389. PLUS TWO | SPECIAL GUIDE | MATHS
 390. PLUS TWO | SPECIAL GUIDE | BIOLOGY-BOTANY
 391. PLUS TWO | SPECIAL GUIDE | BIOLOGY-ZOOLOGY
 392. PLUS TWO | SPECIAL GUIDE | PHYSICS
 393. PLUS TWO | SPECIAL GUIDE | COMMERCE
 394. PLUS TWO | SPECIAL GUIDE | ACCOUNTANCY

 395. PLUS TWO GOVT KEY ANSWERS - MARCH 2011
 396. PLUS TWO | MARCH 2011| TAMIL I PAPER KEY ANSWERS
 397. PLUS TWO | MARCH 2011| TAMIL II PAPER KEY ANSWERS
 398. PLUS TWO | MARCH 2011| ENGLISH I PAPER KEY ANSWERS
 399. PLUS TWO | MARCH 2011| ENGLISH II PAPER KEY ANSWERS
 400. PLUS TWO | MARCH 2011| PHYSICS TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 401. PLUS TWO | MARCH 2011| PHYSICS ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS
 402. PLUS TWO | MARCH 2011| CHEMISTRY TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 403. PLUS TWO | MARCH 2011| CHEMISTRY ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS
 404. PLUS TWO | MARCH 2011| BIOLOGY TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 405. PLUS TWO | MARCH 2011| BIOLOGY ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS
 406. PLUS TWO | MARCH 2011| BOTANY TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 407. PLUS TWO | MARCH 2011| ZOOLOGY TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 408. PLUS TWO | MARCH 2011| ZOOLOGY ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS
 409. PLUS TWO | MARCH 2011| COMPUTER SCIENCE ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS

 410. PLUS TWO GOVT KEY ANSWERS - MARCH 2013
 411. PLUS TWO | MARCH 2013| TAMIL I PAPER KEY ANSWERS
 412. PLUS TWO | MARCH 2013| TAMIL II PAPER KEY ANSWERS
 413. PLUS TWO | MARCH 2013| ENGLISH I PAPER KEY ANSWERS
 414. PLUS TWO | MARCH 2013| ENGLISH II PAPER KEY ANSWERS
 415. PLUS TWO | MARCH 2013| PHYSICS TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 416. PLUS TWO | MARCH 2013| PHYSICS ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS
 417. PLUS TWO | MARCH 2013| CHEMISTRY TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 418. PLUS TWO | MARCH 2013| CHEMISTRY ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS
 419. PLUS TWO | MARCH 2013| BIOLOGY TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 420. PLUS TWO | MARCH 2013| BIOLOGY ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS
 421. PLUS TWO | MARCH 2013| COMPUTER SCIENCE ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS
 422. PLUS TWO | MARCH 2013| COMPUTER SCIENCE TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 423. PLUS TWO | MARCH 2013| MATHEMATICS TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 424. PLUS TWO | MARCH 2013| ACCOUNTANCY TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 425. PLUS TWO | MARCH 2013| ACCOUNTANCY ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS
 426. PLUS TWO | MARCH 2013| COMMERCE TAMIL MEDIUM KEY ANSWERS
 427. PLUS TWO | MARCH 2013| COMMERCE ENGLISH MEDIUM KEY ANSWERS

 428. PLUS TWO GOVT KEY ANSWERS - MARCH 2013 FOR KALVISOLAI
 429. MARCH 2013 | PLUS TWO | BIO-ZOOLOGY KEY ANSWER BY கே.கே.தேவதாஸ் M.Sc.,M.A.,M.Phil.,M.Ed.,M.B.A. முதுகலை விலங்கியல் ஆசிரியர்
 430. MARCH 2013 | PLUS TWO | PHYSICS 3M KEY ANSWER BY T.THIYAGARAJAN & S.SATHISHKUMAR
 431. MARCH 2013 | PLUS TWO | PHYSICS KEY ANSWER BY P.Arulanandam
 432. MARCH 2013 | PLUS TWO | CHEMISTRY KEY ANSWER BY V.CHANDRASEKARAN PGT,GOVT HR SEC SCHOOL,ATHANUR,NAMAKKAL

 433. PLUS TWO | BLUE PRINT AND QUESTIONS BANK EBOOK TAMIL MEDIUM BY DINAKARAN
 434. PLUS TWO | BLUE PRINT AND QUESTIONS BANK EBOOK ENGLISH MEDIUM BY DINAKARAN
 435. CLASS 12 SEPTEMBER 2014 QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 436. SEPTEMBER -2014 | TAMIL PAPER 1 - QUESTION PAPER

 437. SEPTEMBER -2014 | TAMIL PAPER 2 - QUESTION PAPER

 438. SEPTEMBER -2014 | ENGLISH PAPER 1 - QUESTION PAPER

 439. SEPTEMBER -2014 | ENGLISH PAPER 2 - QUESTION PAPER

 440. SEPTEMBER -2014 | MATHEMATICS - QUESTION PAPER

 441. SEPTEMBER -2014 | PHYSICS - QUESTION PAPER

 442. SEPTEMBER -2014 | CHEMISTRY - QUESTION PAPER

 443. SEPTEMBER -2014 | BIOLOGY - QUESTION PAPER

 444. SEPTEMBER -2014 | BOTANY - QUESTION PAPER

 445. SEPTEMBER -2014 | ZOOLOGY - QUESTION PAPER

 446. SEPTEMBER -2014 | COMPUTER SCIENCE - QUESTION PAPER

 447. SEPTEMBER -2014 | HISTORY - QUESTION PAPER

 448. SEPTEMBER -2014 | ECONOMICS - QUESTION PAPER

 449. SEPTEMBER -2014 | COMMERCE - QUESTION PAPER

 450. SEPTEMBER -2014 | ACCOUNTANCY - QUESTION PAPER

 451. SEPTEMBER -2014 | POLITICAL SCIENCE - QUESTION PAPER

 452. SEPTEMBER -2014 | GEOGRAPHY - QUESTION PAPER

 453. SEPTEMBER -2014 | BUSINESS MATHEMATICS - QUESTION PAPER

 454. SEPTEMBER -2014 | ADVANCED TAMIL - QUESTION PAPER

 455. SEPTEMBER -2014 | ACCOUNTANCY AND AUDITING - QUESTION PAPER

 456. CLASS 12 JUNE 2014 QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 457. JUNE -2014 | TAMIL PAPER 1 - QUESTION PAPER

 458. JUNE -2014 | TAMIL PAPER 2 - QUESTION PAPER

 459. JUNE -2014 | ENGLISH PAPER 1 - QUESTION PAPER

 460. JUNE -2014 | ENGLISH PAPER 2 - QUESTION PAPER

 461. JUNE -2014 | MATHEMATICS - QUESTION PAPER

 462. JUNE -2014 | PHYSICS - QUESTION PAPER

 463. JUNE -2014 | CHEMISTRY - QUESTION PAPER

 464. JUNE -2014 | BIOLOGY - QUESTION PAPER

 465. JUNE -2014 | BOTANY - QUESTION PAPER

 466. JUNE -2014 | ZOOLOGY - QUESTION PAPER

 467. JUNE -2014 | COMPUTER SCIENCE - QUESTION PAPER

 468. JUNE -2014 | ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES - QUESTION PAPER

 469. JUNE -2014 | AGRICULTURAL PRACTICES - QUESTION PAPER

 470. CLASS 12 MARCH 2014 QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 471. MARCH 2014 | CHEMISTRY QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY ENGLISH MEDIUM

 472. MARCH 2014 | CHEMISTRY QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY TAMIL MEDIUM

 473. MARCH 2014 | PHYSICS QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY ENGLISH MEDIUM

 474. MARCH 2014 | PHYSICS QUESTION PAPER WITH COMPLETE KEY TAMIL MEDIUM

 475. MARCH 2014 | STATISTICS QUESTION PAPER,

 476. MARCH 2014 | COMPUTOR SCIENCE QUESTION PAPER,

 477. MARCH 2014 | NURSING QUESTION PAPER,

 478. MARCH 2014 | ACCOUNTANCY AND AUDITING QUESTION PAPER,

 479. MARCH 2014 | BIOLOGY QUESTION PAPER WITH 1 MARK KEY

 480. MARCH 2014 | CHEMISTRY QUESTION PAPER WITH 1 MARK KEY

 481. MARCH 2014 | BIOLOGY QUESTION PAPER,

 482. MARCH 2014 | BOTANY QUESTION PAPER,

 483. MARCH 2014 | HISTORY QUESTION PAPER,

 484. MARCH 2014 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER,

 485. MARCH -2014 | PHYSICS - QUESTION PAPERS-COMPLETE ANSWER KEY - UPLOADED

 486. MARCH -2014 | MATHEMATICS - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 487. MARCH -2014 | ZOOLOGY - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 488. MARCH -2014 | COMMERCE - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 489. MARCH -2014 | PHYSICS - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 490. MARCH -2014 | ECONOMICS - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 491. MARCH -2014 | ENGLISH PAPER II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 492. MARCH -2014 | ENGLISH PAPER I - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 493. MARCH -2014 | TAMIL PAPER II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 494. MARCH -2014 | TAMIL PAPER I - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 495. MODEL -2014 | CHEMISTRY -MODEL QUESTION PAPERS-UPLOADED

 496. PLUS TWO SUBJECT WISE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

  CLASS 12 - TAMIL I AND II QUESTION PAPERS

 497. MARCH -2014 | ENGLISH PAPER I - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 498. MARCH -2014 | TAMIL PAPER II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 499. MARCH -2014 | TAMIL PAPER I - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 500. OCTOBER-2013 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 501. JUNE-2013 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 502. MARCH -2013 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 503. OCTOBER-2012 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 504. JUNE-2012 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 505. MARCH -2012 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 506. OCTOBER-2011 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 507. JUNE-2011 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 508. MARCH -2011 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 509. OCTOBER-2010 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 510. JUNE-2010 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 511. MARCH -2010 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 512. OCTOBER-2009 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 513. JUNE-2009 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 514. MARCH -2009 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 515. OCTOBER-2008 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 516. JUNE-2008 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 517. MARCH -2008 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 518. OCTOBER-2007 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 519. JUNE-2007 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 520. MARCH -2007 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 521. OCTOBER-2006 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 522. JUNE-2006 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 523. MARCH-2006 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 524. PTA MODEL-1 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 525. PTA MODEL-2 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 526. PTA MODEL-3 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 527. PTA MODEL-4 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 528. PTA MODEL-5 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 529. PTA MODEL-6 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 530. PTA MODEL-7 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 531. PTA MODEL-8 | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS-UPLOADED

 532. DEPT MODEL | TAMIL I AND II - QUESTION PAPERS


 533. CLASS 12 - ENGLISH I AND II QUESTION PAPERS

 534. OCTOBER-2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER-UPLOADED

 535. JUNE-2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER-UPLOADED

 536. MARCH -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER-UPLOADED

 537. OCTOBER-2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER-UPLOADED

 538. JUNE-2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER-UPLOADED

 539. MARCH -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER-UPLOADED

 540. OCTOBER-2011 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 541. JUNE-2011 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 542. MARCH -2011 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPERS

 543. OCTOBER-2010 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 544. JUNE-2010 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPERS

 545. MARCH -2010 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 546. OCTOBER-2009 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 547. JUNE-2009 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 548. MARCH -2009 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 549. OCTOBER-2008 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 550. JUNE-2008 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPERS

 551. MARCH -2008 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 552. OCTOBER-2007 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 553. JUNE-2007 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPERS

 554. MARCH -2007 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 555. OCTOBER-2006 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER-UPLOADED

 556. JUNE-2006 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER-UPLOADED

 557. MARCH -2006 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER-UPLOADED

 558. PTA MODEL-1 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 559. PTA MODEL-2 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 560. PTA MODEL-3 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 561. PTA MODEL-4 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 562. PTA MODEL-5 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER

 563. DEPT MODEL | ENGLISH I PAPER | ENGLISH II PAPER


 564. CLASS 12 - MATHEMATICS - QUESTION PAPERS

 565. OCTOBER-2013 | MATHEMATICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 566. JUNE-2013 | MATHEMATICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 567. MARCH -2013 | MATHEMATICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 568. OCTOBER-2012 | MATHEMATICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 569. JUNE-2012 | MATHEMATICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 570. MARCH -2012 | MATHEMATICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 571. OCTOBER-2011 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 572. JUNE-2011 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 573. MARCH -2011 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 574. OCTOBER-2010 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 575. JUNE-2010 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 576. MARCH -2010 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 577. OCTOBER-2009 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 578. JUNE-2009 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 579. MARCH -2009 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 580. OCTOBER-2008 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 581. JUNE-2008 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 582. MARCH -2008 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 583. OCTOBER-2007 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 584. JUNE-2007 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 585. MARCH -2007 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 586. OCTOBER-2006 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 587. JUNE-2006 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 588. MARCH -2006 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 589. PTA MODEL-1 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 590. PTA MODEL-2 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 591. PTA MODEL-3 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 592. PTA MODEL-4 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 593. PTA MODEL-5 | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER

 594. DEPT MODEL | MATHEMATICS | MATHEMATICS QUESTION PAPER


 595. CLASS 12 - PHYSICS - QUESTION PAPERS

 596. OCTOBER-2013 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 597. JUNE-2013 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 598. MARCH -2013 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 599. OCTOBER-2012 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 600. JUNE-2012 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 601. MARCH -2012 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 602. OCTOBER-2011 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 603. JUNE-2011 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 604. MARCH -2011 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 605. OCTOBER-2010 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 606. JUNE-2010 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 607. MARCH -2010 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 608. OCTOBER-2009 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 609. JUNE-2009 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 610. MARCH -2009 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 611. OCTOBER-2008 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 612. JUNE-2008 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 613. MARCH -2008 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 614. OCTOBER-2007 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 615. JUNE-2007 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 616. MARCH -2007 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 617. OCTOBER-2006 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 618. JUNE-2006 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 619. MARCH -2006 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 620. PTA MODEL-1 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 621. PTA MODEL-2 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 622. PTA MODEL-3 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 623. PTA MODEL-4 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 624. PTA MODEL-5 | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER

 625. DEPT MODEL | PHYSICS | PHYSICS QUESTION PAPER


 626. CLASS 12 - CHEMISTRY - QUESTION PAPERS

 627. OCTOBER-2013 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 628. JUNE-2013 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 629. MARCH -2013 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 630. OCTOBER-2012 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 631. JUNE-2012 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 632. MARCH -2012 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 633. OCTOBER-2011 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 634. JUNE-2011 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 635. MARCH -2011 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 636. OCTOBER-2010 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 637. JUNE-2010 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 638. MARCH -2010 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 639. OCTOBER-2009 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 640. JUNE-2009 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 641. MARCH -2009 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 642. OCTOBER-2008 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 643. JUNE-2008 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 644. MARCH -2008 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 645. OCTOBER-2007 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 646. JUNE-2007 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 647. MARCH -2007 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 648. OCTOBER-2006 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 649. JUNE-2006 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 650. MARCH -2006 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER-UPLOADED

 651. PTA MODEL-1 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 652. PTA MODEL-2 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 653. PTA MODEL-3 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 654. PTA MODEL-4 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 655. PTA MODEL-5 | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER

 656. DEPT MODEL | CHEMISTRY | CHEMISTRY QUESTION PAPER


 657. CLASS 12 - BIOLOGY - QUESTION PAPERS

 658. OCTOBER-2013 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 659. JUNE-2013 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 660. MARCH -2013 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 661. OCTOBER-2012 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 662. JUNE-2012 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 663. MARCH -2012 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 664. OCTOBER-2011 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 665. JUNE-2011 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 666. MARCH -2011 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 667. OCTOBER-2010 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 668. JUNE-2010 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 669. MARCH -2010 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 670. OCTOBER-2009 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 671. JUNE-2009 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 672. MARCH -2009 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 673. OCTOBER-2008 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 674. JUNE-2008 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 675. MARCH -2008 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 676. OCTOBER-2007 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 677. JUNE-2007 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 678. MARCH -2007 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 679. OCTOBER-2006 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 680. JUNE-2006 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 681. MARCH -2006 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 682. PTA MODEL-1 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 683. PTA MODEL-2 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 684. PTA MODEL-3 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 685. PTA MODEL-4 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 686. PTA MODEL-5 | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER

 687. DEPT MODEL | BIOLOGY | BIOLOGY QUESTION PAPER


 688. CLASS 12 - BOTANY - QUESTION PAPERS

 689. OCTOBER-2013 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER-UPLOADED

 690. JUNE-2013 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER-UPLOADED

 691. MARCH -2013 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER-UPLOADED

 692. OCTOBER-2012 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER-UPLOADED

 693. JUNE-2012 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER-UPLOADED

 694. MARCH -2012 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER-UPLOADED

 695. OCTOBER-2011 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 696. JUNE-2011 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 697. MARCH -2011 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 698. OCTOBER-2010 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 699. JUNE-2010 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 700. MARCH -2010 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 701. OCTOBER-2009 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 702. JUNE-2009 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 703. MARCH -2009 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 704. OCTOBER-2008 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 705. JUNE-2008 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 706. MARCH -2008 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 707. OCTOBER-2007 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 708. JUNE-2007 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 709. MARCH -2007 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 710. OCTOBER-2006 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER-UPLOADED

 711. JUNE-2006 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER-UPLOADED

 712. MARCH -2006 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER-UPLOADED

 713. PTA MODEL-1 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 714. PTA MODEL-2 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 715. PTA MODEL-3 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 716. PTA MODEL-4 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 717. PTA MODEL-5 | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER

 718. DEPT MODEL | BOTANY | BOTANY QUESTION PAPER


 719. CLASS 12 - ZOOLOGY - QUESTION PAPERS

 720. OCTOBER-2013 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 721. JUNE-2013 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 722. MARCH -2013 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 723. OCTOBER-2012 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 724. JUNE-2012 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 725. MARCH -2012 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 726. OCTOBER-2011 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 727. JUNE-2011 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 728. MARCH -2011 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 729. OCTOBER-2010 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 730. JUNE-2010 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 731. MARCH -2010 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 732. OCTOBER-2009 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 733. JUNE-2009 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 734. MARCH -2009 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 735. OCTOBER-2008 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 736. JUNE-2008 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 737. MARCH -2008 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 738. OCTOBER-2007 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 739. JUNE-2007 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 740. MARCH -2007 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 741. OCTOBER-2006 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 742. JUNE-2006 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 743. MARCH -2006 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER-UPLOADED

 744. PTA MODEL-1 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 745. PTA MODEL-2 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 746. PTA MODEL-3 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 747. PTA MODEL-4 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 748. PTA MODEL-5 | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER

 749. DEPT MODEL | ZOOLOGY | ZOOLOGY QUESTION PAPER


 750. CLASS 12 - COMPUTER SCIENCE - QUESTION PAPERS

 751. OCTOBER-2013 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 752. JUNE-2013 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 753. MARCH -2013 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 754. OCTOBER-2012 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 755. JUNE-2012 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 756. MARCH -2012 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 757. OCTOBER-2011 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 758. JUNE-2011 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 759. MARCH -2011 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 760. OCTOBER-2010 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 761. JUNE-2010 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 762. MARCH -2010 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 763. OCTOBER-2009 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 764. JUNE-2009 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 765. MARCH -2009 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 766. OCTOBER-2008 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 767. JUNE-2008 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 768. MARCH -2008 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 769. OCTOBER-2007 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 770. JUNE-2007 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 771. MARCH -2007 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 772. OCTOBER-2006 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 773. JUNE-2006 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 774. MARCH -2006 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 775. PTA MODEL-1 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 776. PTA MODEL-2 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 777. PTA MODEL-3 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 778. PTA MODEL-4 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 779. PTA MODEL-5 | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER

 780. DEPT MODEL | COMPUTER SCIENCE QUESTION PAPER


 781. CLASS 12 - HISTORY - QUESTION PAPERS

 782. OCTOBER-2013 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER -UPLOADED

 783. JUNE-2013 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER-UPLOADED

 784. MARCH -2013 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER-UPLOADED

 785. OCTOBER-2012 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 786. JUNE-2012 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER-UPLOADED

 787. MARCH -2012 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER-UPLOADED

 788. OCTOBER-2011 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 789. JUNE-2011 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 790. MARCH -2011 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 791. OCTOBER-2010 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 792. JUNE-2010 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 793. MARCH -2010 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 794. OCTOBER-2009 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 795. JUNE-2009 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 796. MARCH -2009 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 797. OCTOBER-2008 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 798. JUNE-2008 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 799. MARCH -2008 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 800. OCTOBER-2007 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 801. JUNE-2007 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 802. MARCH -2007 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 803. OCTOBER-2006 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 804. JUNE-2006 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 805. MARCH -2006 | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER

 806. DEPT MODEL | HISTORY | HISTORY QUESTION PAPER


 807. CLASS 12 - ECONOMICS - QUESTION PAPERS

 808. OCTOBER-2013 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 809. JUNE-2013 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 810. MARCH -2013 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 811. OCTOBER-2012 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 812. JUNE-2012 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 813. MARCH -2012 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER-UPLOADED

 814. OCTOBER-2011 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 815. JUNE-2011 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 816. MARCH -2011 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 817. OCTOBER-2010 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 818. JUNE-2010 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 819. MARCH -2010 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 820. OCTOBER-2009 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 821. JUNE-2009 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 822. MARCH -2009 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 823. OCTOBER-2008 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 824. JUNE-2008 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 825. MARCH -2008 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 826. OCTOBER-2007 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 827. JUNE-2007 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 828. MARCH -2007 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 829. OCTOBER-2006 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 830. JUNE-2006 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 831. MARCH -2006 | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER

 832. DEPT MODEL | ECONOMICS | ECONOMICS QUESTION PAPER


 833. CLASS 12 - COMMERCE - QUESTION PAPERS

 834. OCTOBER-2013 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 835. JUNE-2013 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 836. MARCH -2013 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 837. OCTOBER-2012 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 838. JUNE-2012 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 839. MARCH -2012 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER-UPLOADED

 840. OCTOBER-2011 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 841. JUNE-2011 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 842. MARCH -2011 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 843. OCTOBER-2010 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 844. JUNE-2010 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 845. MARCH -2010 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 846. OCTOBER-2009 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 847. JUNE-2009 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 848. MARCH -2009 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 849. OCTOBER-2008 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 850. JUNE-2008 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 851. MARCH -2008 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 852. OCTOBER-2007 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 853. JUNE-2007 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 854. MARCH -2007 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 855. OCTOBER-2006 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 856. JUNE-2006 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 857. MARCH -2006 | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER

 858. DEPT MODEL | COMMERCE | COMMERCE QUESTION PAPER


 859. CLASS 12 - ACCOUNTANCY - QUESTION PAPERS

 860. OCTOBER-2013 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER-UPLOADED

 861. JUNE-2013 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER-UPLOADED

 862. MARCH -2013 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER-UPLOADED

 863. OCTOBER-2012 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER-UPLOADED

 864. JUNE-2012 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER-UPLOADED

 865. MARCH -2012 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 866. OCTOBER-2011 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 867. JUNE-2011 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 868. MARCH -2011 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 869. OCTOBER-2010 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 870. JUNE-2010 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 871. MARCH -2010 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 872. OCTOBER-2009 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 873. JUNE-2009 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 874. MARCH -2009 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 875. OCTOBER-2008 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 876. JUNE-2008 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 877. MARCH -2008 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 878. OCTOBER-2007 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 879. JUNE-2007 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 880. MARCH -2007 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 881. OCTOBER-2006 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 882. JUNE-2006 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 883. MARCH -2006 | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 884. DEPT MODEL | ACCOUNTANCY QUESTION PAPER

 885. CLASS 12 - OTHER SUBJECTS - QUESTION PAPERS

 886. OCTOBER-2012 | HINDI PAPER 1 AND 2 | HINDI PAPER 1 AND 2 QUESTION PAPER-UPLOADED

 887. OCTOBER-2013 | HINDI PAPER 1 AND 2 | HINDI PAPER 1 AND 2 QUESTION PAPER-UPLOADED

 888. OCTOBER-2013 | BUSINESS MATHS | BUSINESS MATHS QUESTION PAPER-UPLOADED

 889. JUNE-2013 | ACCOUNTANCY AND AUDITING | ACCOUNTANCY AND AUDITING QUESTION PAPER

 890. MARCH-2013 | NURSING | NURSING QUESTION PAPER

 891. PLUS TWO ANSWER KEYS FOR QUESTION PAPERS DOWNLOAD

  CLASS 12 MARCH 2014 KEY DOWNLOAD

 892. MARCH -2014 | TAMIL PAPER I - KEY DOWNLOAD

 893. MARCH -2014 | TAMIL PAPER II - KEY DOWNLOAD

 894. MARCH -2014 | ENGLISH PAPER I - KEY DOWNLOAD

 895. MARCH -2014 | ENGLISH PAPER II - KEY DOWNLOAD

 896. MARCH -2014 | MATHEMATICS - KEY DOWNLOAD

 897. MARCH -2014 | PHYSICS - - KEY DOWNLOAD

 898. MARCH -2014 | PHYSICS - KEY DOWNLOAD

 899. MARCH 2014 | CHEMISTRY KEY DOWNLOAD

 900. MARCH 2014 | BIOLOGY KEY DOWNLOAD

 901. MARCH 2014 | BOTANY KEY DOWNLOAD

 902. MARCH -2014 | ZOOLOGY - KEY DOWNLOAD

 903. MARCH 2014 | COMPUTOR SCIENCE KEY DOWNLOAD

 904. MARCH 2014 | HISTORY KEY DOWNLOAD

 905. MARCH -2014 | ECONOMICS - KEY DOWNLOAD

 906. MARCH -2014 | COMMERCE - KEY DOWNLOAD

 907. MARCH 2014 | ACCOUNTANCY KEY DOWNLOAD

 908. MARCH 2014 | CHEMISTRY FULL ANSWER DOWNLOAD - ENGLISH MEDIUM

 909. MARCH 2014 | CHEMISTRY FULL ANSWER DOWNLOAD - TAMIL MEDIUM

 910. MARCH 2014 | PHYSICS FULL ANSWER DOWNLOAD - ENGLISH MEDIUM

 911. MARCH 2014 | PHYSICS FULL ANSWER DOWNLOAD - TAMIL MEDIUM

 912. MARCH 2014 | STATISTICS KEY DOWNLOAD

 913. CLASS 10 | TAMIL | BLUE-PRINT SSLC-ALL PUBLIC EXAM QUESTIONS PAPER ANALYSIS (APRIL-JUNE-OCTOBER--2012-2013-2014) | SSLC TAMIL STUDY MATERIAL DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY R.BALAKRISHNAN AND M.THENMOZHI GHSS,ENATHIMANGALAM.

 914. CLASS 10 | SCIENCE | TAMIL MEDIUM | PRACTICAL MANUAL BY V.Selvam M.Sc.,M.A.,B.Ed.,BT Assistant Gurukulam Girls High School,Madhuranthagam

 915. CLASS 10 |ENGLISH I PAPER | COMPLETE MATERIAL BY M.Muthuprabakaran M.A., B.Ed.,Graduate Teacher (English),Govt. Hr. Sec. School,Puzhuthipatti,Sivagangai DT - 630309-Mob : 8148222741

 916. CLASS 10 |ENGLISH II PAPER | COMPLETE MATERIAL BY M.Muthuprabakaran M.A., B.Ed.,Graduate Teacher (English),Govt. Hr. Sec. School,Puzhuthipatti,Sivagangai DT - 630309-Mob : 8148222741

 917. STUDY MATERIALS

 918. CLASS 10 |MATHS | TAMIL MEDIUM/ENGLISH MEDIUM | 1 MARK SERIES MATERIALS BY S. Kaniraj, B.T. Assistant, Karapettai Nadar Boys Hr. Sec. School, Thoothukudi – 1.

 919. CLASS 10 |SCIENCE | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIALS BY WAY TO SUCCESS

 920. CLASS 10 | ENGLISH | MEDIUM LEARNER AND SLOW LEARNER GUIDE BY WAY TO SUCCESS

 921. CLASS 10 | ENGLISH | A COMPLETE GUIDE BY WAY TO SUCCESS

 922. CLASS 10 | MATHS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIAL(updated) BY M.GANESH, B.T.ASST IN MATHS GHS KANJANUR,VILLUPURAM DT

 923. CLASS 10 | ALL SUBJECTS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIALS RELEASED BY DSE (2014)

 924. CLASS 10 | TAMIL | TAMIL I PAPER MAXIMUM MATERIALS DOWNLOAD FOR CENTUM | SSLC STUDY MATERIALS BY G.VENKATESAN-B.T.ASST IN TAMIL, GHS, MURUKKAMPATTU,THIRUVALLUR DT

 925. CLASS 10 | TAMIL | TAMIL II PAPER MAXIMUM MATERIALS DOWNLOAD FOR CENTUM | SSLC STUDY MATERIALS BY G.VENKATESAN-B.T.ASST IN TAMIL, GHS, MURUKKAMPATTU,THIRUVALLUR DT

 926. CLASS 10 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM - MAXIMUM MATERIALS | SSLC STUDY MATERIALS BY RANKERS EDUCATION

 927. SSLC | TAMIL I PAPER AND TAMIL II PAPER MINIMUM MATERIALS RELEASED BY CEO-PUDUKOTTAI | SSLC STUDY MATERIALS

 928. SSLC | SOCIAL SCIENCE - HISTORY - IMPORTANT 5 MARKS QUESTION & ANSWER | ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 929. SSLC | SOCIAL SCIENCE - HISTORY - IMPORTANT 5 MARKS QUESTION & ANSWER | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 930. SSLC | SOCIAL SCIENCE HISTORY IMPORTANT HEADING QUESTIONS | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT 931. SSLC | SOCIAL SCIENCE CENTUM MODEL ANSWER SCRIPT | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 932. SSLC TAMIL-ENGLISH-MATHS-SCIENCE-SOCIAL SCIENCE | MINIMUM MATERIALS ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD | RELEASED BY CEO-CHENNAI DISTRICT

 933. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-1 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 934. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-2 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 935. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-3 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 936. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-4 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 937. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-5 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 938. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-6 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 939. SSLC | MATHS QUESTION BANK FOR CENTUM - 100 MARKS - TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY N.Krishnamoorthy, M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., GHS Kondappanayanapalli. Krishnagiri District

 940. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | SOLVED PROBLEMS DOWNLOAD BY M.SENTHIL KUMAR B.T ., M.Sc., M.Phil.,B.Ed.,PUDHUCHERRY

 941. STUDY MATERIAL - TAMIL
  ♣ திரு சி.குருநாதசுந்தரம்,ப.ஆ[தமிழ்] அ.மே.நி.பள்ளி, ஏ.மாத்தூர்,புதுக்கோட்டை மாவட்டம். | Materials.
 942. X | ONE MARK | TAMIL QUESTION WITH ANSWER

 943. ♣ Mr P.GNANASEKAR,PADANTHURAI,NILGIRI DT | Materials.

 944. X | 5 SET | PTA TAMIL MODEL QUESTION I AND II PAPER 2 MARK KEY ANSWER

 945. X | 5 SET | PTA TAMIL MODEL QUESTION I AND II PAPER KEY ANSWER

 946. ♣ Mr Thirese Antony. R | Materials | antonyrt@gmail.com

 947. SSLC | TAMIL PAPER I GUIDE
 948. SSLC | TAMIL PAPER II GUIDE

 949. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DT. TRICHY | Materials.
 950. X TAMIL SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 951. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.

 952. X-TAMIL I PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED
 953. X-TAMIL II PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED

 954. STUDY MATERIAL - ENGLISH
  ♣ Mr L.ANIL KUMAR ,B.TECH ., MBA ENGLISH TEACHER , MAHARISHI VIDYA MANDIR MATRICULATION SCHOOL & REVIEW , EDITED AND DRAFTED BY L.SUNIL KUMAR , B.E.CSE., MCA PRINCIPAL @ MAHARISHI VIDYA MANDIR MATRICULATION SCHOOL | Materials.

 955. SSLC | ENGLISH I AND II COMPLETE GUIDE

 956. ♣ Way to success | Materials.

 957. JUNE 2013 | SSLC | ENGLISH PAPER I AND II KEY ANSWER BY WAY TO SUCCESS
 958. MARCH 2013 | SSLC | ENGLISH PAPER I AND II KEY ANSWER BY WAY TO SUCCESS
 959. Way to success - Class 10 English Half Yearly question paper - key answer
 960. Way to success - Class 10 English October Govt question paper - key answer
 961. Way to success - Class 10 English Quarterly question paper - key answer
 962. Way to Success - Class 10 English -Question Bank(April2012,June2012,Govt.Model2012) with Answers 963. Way to Success - Class 10 English I paper Study material
 964. Way to Success - Class 10 English II paper Study material
 965. Way to Success - Class 10 English I paper for Slow Learners
 966. Way to Success - Class 10 English II paper for Slow Learners
 967. Class 10 ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL FOR SLOW LEARNERS. 4 PAGES
 968. Class 10 ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL FOR SLOW LEARNERS. 4 PAGES
 969. Class 10-ENGLISH I PAPER PTA Q WITH ANSWERS 13 PAGES
 970. Class 10-ENGLISH II PAPER PTA Q WITH ANSWERS 11 PAGES
 971. Class 10-ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL (UPDATED VERSION)
 972. X-ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL (UPDATED VERSION)

 973. ♣ Mr BASTIN KUMAR M, AMALA MATRIC. HR. SEC. SCHOOL,GOBICHETTIPALAYAM, ERODE - DT. | Materials.

 974. X ENGLISH II PAPER MODEL ANSWER SHEET TO DGE MODEL QUESTION PAPER
 975. X ENGLISH II PAPER 5 SET PTA QUESTIONS - Model Answer Sheet

 976. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DT,TRICHY | Materials.

 977. X ENGLISH SPECIAL GUIDE PUBLISHED.

 978. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.

 979. X-ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED
 980. X-ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED

 981. ♣ Mr S.ARUNACHALAM, GHS,OOTTATHUR ,TRICHY | Materials.

 982. X ENGLISH BOOK BACK QUESTIONS SOLUTIONS

 983. STUDY MATERIAL - MATHS
  ♣ Mr S.Sakthivel ., M.Sc.,B.Ed ., B.T , Asst , Govt higher secondary school, Ramiyampatti,Pappireddipatti – T.K Dharmapuri – D.T | Materials.

 984. SSLC | MATHS ALL IMPORTANT QUESTION TAMIL MEDIUM

 985. ♣ Mr P.THIRU KUMARESA KANI M.A., M.Sc.,B.Ed., (Maths)Govt.Girls High School ,Konganapuram Salem (Dt.) | Materials.

 986. SSLC | MATHS ALL IMPORTANT QUESTION ENGLISH MEDIUM
 987. X MATHS IMPORTANT QUESTIONS TAMIL MEDIUM
 988. X MATHS TAMIL MEDIUM FORMULA

 989. ♣ Mrs S.LAKSHMI , M.SC ,M.ED, M.Phil,B.T ASST MATHS,GOVT.GIRLS HR.SEC.SCHOOL,CHIDAMBARAM, CUDDALORE DT | Materials.

 990. SSLC | MATHS TWO MARK QUESTION TAMIL MEDIUM
 991. SSLC | MATHS TWO MARK QUESTION ENGLISH MEDIUM

 992. ♣ Mr C.SUGUMAR, M.A,B.Sc,B.Ed.,HEADMASTER ,GOVT.HIGH SCHOOL,VILAI-632 316, TVM DT | Materials.

 993. SSLC | MATHS COMPLETE GUIDE TAMIL MEDIUM

 994. ♣ Mr S. Kaniraj, B.T, Karapettai Nadar Boys Hr. Sec. School, Thoothukudi | Materials.

 995. X MATHS ENGLISH MEDIUM BOOK BACK ALL ONE MARK.
 996. X MATHS TAMIL MEDIUM BOOK BACK ALL ONE MARK

 997. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.

 998. X MATHS SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 999. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.

 1000. X MATHS STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED

 1001. ♣ Mr R.RAJENDRAN Headmaster, K.C.SANKARALINGA NADAR HR.SEC.SCHOOL, CHENNAI-21. | Materials.

 1002. X MATHS ONE MARK POWER POINT PRESENTATION.

 1003. STUDY MATERIAL - SCIENCE
  ♣ Mr S.THIYAGARAJAN, PGT | Materials.

 1004. SSLC | SCIENCE COMPLETE QUESTION PAPERS ENGLISH MEDIUM

 1005. ♣ Mr S. SARAVANAN.M.Sc.,(PHY).B.Ed.,S.M.H.Hr.Sec.School.Sirkali – 609110.NAGAPATTINAM DIST. | Materials.

 1006. SSLC | SCIENCE PRACTICAL COMPLETE GUIDE TAMIL MEDIUM

 1007. ♣ Mr A.JEBASINGH, BT Asst. (Science) | Materials.

 1008. X SCIENCE ENGLISH MEDIUM BLUE PRINT AND ONE MARK QUESTION ANSWER
 1009. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE FOR 16 EXPERIMENTS ENGLISH MEDIUM

 1010. ♣ Mr C.Manohar, V.V.B Mat.HSS, Tiruchengode | Materials.

 1011. X SCIENCE BIOLOGY LESSONS ONE MARK 55 PAGES ENGLISH MEDIUM
 1012. X SCIENCE PHYSICAL SCIENCE LESSONS ONE MARK 43 PAGES ENGLISH MEDIUM

 1013. ♣ Mr M.Sachithanantham, St.Joseph's Hr.Sec.School, Chengalpattu | Materials.

 1014. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE FOR 16 EXPERIMENTS TAMIL MEDIUM
 1015. X SCIENCE ONE MARK FINGER TIPS TAMIL MEDIUM
 1016. X SCIENCE ONE MARK FINGER TIPS ENGLISH MEDIUM

 1017. ♣ Mr S. RAVIKUMAR, GHS, Arangaldhurgam | Materials.

 1018. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE TAMIL MEDIUM
 1019. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE ENGLISH MEDIUM

 1020. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.

 1021. STUDY MATERIAL-X SCIENCE SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 1022. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.

 1023. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED .

 1024. ♣ Mr K.RAJAGOPAL, ATHIYAMANKOTTAI | Materials.

 1025. X SCIENCE TAMIL MEDIUM BOOK BACK ONE MARK

 1026. ♣ Mr R.RAMAN VAIYAVOOR | Materials.

 1027. X SCIENCE HINTS ONE AND TWO MARK TAMIL MEDIUM

 1028. ♣ Mr B.G.BALASUBRAMANIAN | Materials.

 1029. STUDY MATERIAL-SSLC-SCIENCE 5 SETS OF PTA QUESTION PAPERS WITH ANSWERS ENGLISH MEDIUM
 1030. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE 5 SETS OF PTA MODEL QUESTIONS KEY ANSWERS T/M

 1031. ♣ Mr S. Saravanan. S.M.H.Hr.Sec.School. Sirkali | Materials.

 1032. X SCIENCE ONE MARK BOOK BACK QUESTION AND ANSWER

 1033. ♣ Mr K.K.D | Materials.

 1034. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE DIAGRAM PRACTICE PAPER 1 FOR TAMIL AND ENGLISH MEDIUM STUDENTS.
 1035. X SCIENCE PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHEMISTRY AND PHYSICS | TAMIL MEDIUM

 1036. ♣ Mr FAZOULOUDINE.B TGT IAGHSS MUTHIRAPALAYAM PUDUCHERRY | Materials.

 1037. X SCIENCE DIAGRAM PRACTICE PAPER 2
 1038. X SCIENCE PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHEMISTRY AND PHYSICS | ENGLISH MEDIUM
 1039. X Science One mark Self Evaluation Questions for Quick glance English Medium

 1040. ♣ SSLC PRACTICAL INSTRUCTIONS | Materials.

 1041. SSLC SCIENCE PRACTICAL QUESTIONS WITH DISTRIBUTION OF MARKS
 1042. X SCIENCE PRACTICAL | DGE INSTRUCTIONS

 1043. STUDY MATERIAL - SOCIAL SCIENCE
  ♣ Mr B.SRINIVASAN,M.A.,M.Ed.,M.C.A., GRADUATE TEACHER, GHS GANGALERI, KRISHNAGIRI DT | Materials.

 1044. SSLC | SOCIAL SCIENCE HALF YEARLY ANWER KEY | TAMIL MEDIUM
 1045. X SOCIAL SCIENCE | ANSWER KEY OF 5 SETS OF PTA MODEL QUESTION PAPER TAMIL MEDIUM

 1046. ♣ Moorthiswaran,TRINITY ACADEMY MAT.HR.SEC.SCHOOL, NAMAKKAL | Materials.

 1047. SSLC | SOCIAL SCIENCE ONE MARK.

 1048. ♣ Mr H.RAJARAM, 10th STANDARD, KANCHIPURAM-2. | Materials.

 1049. X SOCIAL SCIENCE | ANSWER KEY OF 5 SETS OF PTA MODEL QUESTION PAPER ENGLISH MEDIUM

 1050. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.

 1051. STUDY MATERIAL-X SOCIAL SCIENCE SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 1052. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.

 1053. STUDY MATERIAL-X-SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED

 1054. ♣ Mr R. VASANTHA RAJA, M. PRAKASH, K. MARIMUTHU, R. ANANDHAN, Sowdambikaa Matric. Hr. Sec. School, Thuraiyur, Trichy | Materials.

 1055. X SOCIAL SCIENCE BOOK BACK ONE MARK STUDY MATERIAL ENGLISH MEDIUM
 1056. X SOCIAL SCIENCE BOOK BACK HEADING QUESTION STUDY MATERIAL ENGLISH MEDIUM
 1057. X SOCIAL ONE MARK MATERIAL TAMIL MEDIUM
 1058. X SOCIAL SCIENCE MAP PRACTICE

 1059. SSLC MODEL QUESTION PAPERS RELEASED BY DGE | ALL SUBJECTS

 1060. MODEL QUESTION PAPERS RELEASED BY DIRECTORATE OF GOVT EXAMS
 1061. SCIENCE MODEL QUESTION PAPER TAMIL MEDIUM POWER POINT PRESENTATION
 1062. X SOCIAL SCIENCE MODEL REVISION QUESTION PAPER ENGLISH MEDIUM BY R.MOORTHISWARAN
 1063. X SOCIAL SCIENCE MODEL QUESTION PAPER FULL PORTION E/M BY Suresh,SSHSS,Arni

 1064. பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013

 1065. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | TAMIL I & II PAPER.
 1066. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | ENGLISH I & II PAPER
 1067. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | MATHS
 1068. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (BIOLOGY)
 1069. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (CHEMISTRY)
 1070. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (PHYSICS)
 1071. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SOCIAL SCIENCE

 1072. SSLC - GOVT QUESTION PAPERS


  SSLC - TAMIL I PAPER - QUESTION PAPERS
 1073. PTA 2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1074. DGE 2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1075. MARCH -2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1076. JUNE -2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1077. OCTOBER -2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1078. MARCH -2013 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1079. JUNE -2013 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1080. OCTOBER -2013 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD


 1081. SSLC - TAMIL II PAPER - QUESTION PAPERS

 1082. PTA 2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1083. DGE 2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1084. MARCH -2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1085. JUNE -2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1086. OCTOBER -2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1087. MARCH -2013 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1088. JUNE -2013 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1089. OCTOBER -2013 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1090. SSLC - ENGLISH I PAPER - QUESTION PAPERS

 1091. PTA 2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1092. DGE 2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1093. MARCH -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1094. JUNE -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1095. OCTOBER -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1096. MARCH -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1097. JUNE -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1098. OCTOBER -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1099. SSLC - ENGLISH II PAPER - QUESTION PAPERS

 1100. PTA 2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1101. DGE 2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1102. MARCH -2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1103. JUNE -2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1104. OCTOBER -2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1105. MARCH -2013 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1106. JUNE -2013 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD

 1107. OCTOBER -2013 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD
 1108. SSLC - MATHEMATICS- QUESTION PAPERS

 1109. PTA 2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS (TAMIL MEDIUM) DOWNLOAD

 1110. PTA 2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS (ENGLISH MEDIUM) DOWNLOAD

 1111. DGE 2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1112. MARCH -2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1113. JUNE -2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1114. OCTOBER -2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1115. MARCH -2013 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1116. JUNE -2013 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1117. OCTOBER -2013 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD
 1118. SSLC - SCIENCE- QUESTION PAPERS

 1119. PTA 2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS (TAMIL MEDIUM) DOWNLOAD

 1120. PTA 2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS (ENGLISH MEDIUM) DOWNLOAD

 1121. DGE 2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1122. MARCH -2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1123. JUNE -2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1124. OCTOBER -2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1125. MARCH -2013 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1126. JUNE -2013 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1127. OCTOBER -2013 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1128. SSLC - SOCIAL SCIENCE- QUESTION PAPERS

 1129. PTA 2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS (TAMIL MEDIUM) DOWNLOAD

 1130. PTA 2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS (ENGLISH MEDIUM) DOWNLOAD

 1131. DGE 2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1132. MARCH -2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1133. JUNE -2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1134. OCTOBER -2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1135. MARCH -2013 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1136. JUNE -2013 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1137. OCTOBER -2013 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD
 1138. SSLC YEAR WISE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

  SSLC - SEPTEMBER 2014 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1139. SEPTEMBER 2014 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1140. SEPTEMBER 2014 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1141. SEPTEMBER 2014 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1142. SEPTEMBER 2014 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1143. SEPTEMBER 2014 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1144. SEPTEMBER 2014 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1145. SEPTEMBER 2014 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1146. SSLC - JUNE 2014 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1147. JUNE 2014 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1148. JUNE 2014 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1149. JUNE 2014 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1150. JUNE 2014 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1151. JUNE 2014 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1152. JUNE 2014 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1153. JUNE 2014 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1154. SSLC - MARCH 2014 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1155. MARCH 2014 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1156. MARCH 2014 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1157. MARCH 2014 | HINDI I PAPER | HINDI I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1158. MARCH 2014 | HINDI II PAPER | HINDI II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1159. MARCH 2014 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1160. MARCH 2014 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1161. MARCH 2014 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1162. MARCH 2014 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1163. MARCH 2014 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1164. SSLC - SEPTEMBER 2013 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1165. OCTOBER -2013 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1166. OCTOBER -2013 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1167. OCTOBER -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1168. OCTOBER -2013 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1169. OCTOBER -2013 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1170. OCTOBER -2013 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1171. OCTOBER -2013 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS


 1172. SSLC - JUNE 2013 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1173. JUNE -2013 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1174. JUNE -2013 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1175. JUNE -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1176. JUNE -2013 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1177. JUNE -2013 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1178. JUNE -2013 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1179. JUNE -2013 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS


 1180. SSLC - MARCH 2013 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1181. MARCH -2013 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1182. MARCH -2013 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPERS

 1183. MARCH -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1184. MARCH -2013 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1185. MARCH -2013 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1186. MARCH -2013 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1187. MARCH -2013 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS


 1188. SSLC - SEPTEMBER 2012 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1189. OCTOBER -2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1190. OCTOBER -2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPERS

 1191. OCTOBER -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1192. OCTOBER -2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1193. OCTOBER -2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1194. OCTOBER -2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1195. OCTOBER -2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS


 1196. SSLC - JUNE 2012 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1197. JUNE -2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1198. JUNE -2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1199. JUNE -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1200. JUNE -2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1201. JUNE -2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1202. JUNE -2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1203. JUNE -2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS


 1204. SSLC - MARCH 2012 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1205. MARCH -2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1206. MARCH -2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1207. MARCH -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1208. MARCH -2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1209. MARCH -2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1210. MARCH -2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1211. MARCH -2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS


 1212. SSLC - DGE 2012 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1213. DGE 2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1214. DGE 2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1215. DGE 2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1216. DGE 2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1217. DGE 2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1218. DGE 2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1219. DGE 2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS


 1220. SSLC - PTA 2012 - QUESTION PAPERS DOWNLOAD

 1221. PTA 2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1222. PTA 2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1223. PTA 2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1224. PTA 2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1225. PTA 2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS (E/M)

 1226. PTA 2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS (T/M)
 1227. PTA 2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS (E/M)

 1228. PTA 2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS (T/M)
 1229. PTA 2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS (E/M)

 1230. PTA 2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS (T/M)


 1231. SSLC SUBJECTWISE QUESTION PAPERS DOWNLOAD

  CLASS 10 - TAMIL I PAPER - QUESTION PAPERS

 1232. SEPTEMBER 2014 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1233. JUNE 2014 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1234. MARCH 2014 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1235. OCTOBER -2013 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1236. JUNE -2013 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1237. MARCH -2013 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1238. OCTOBER -2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1239. JUNE -2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1240. MARCH -2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1241. DGE 2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER

 1242. PTA 2012 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER QUESTION PAPER


 1243. CLASS 10 - TAMIL II PAPER - QUESTION PAPERS

 1244. SEPTEMBER 2014 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1245. JUNE 2014 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1246. MARCH 2014 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1247. OCTOBER -2013 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1248. JUNE -2013 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1249. MARCH -2013 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPERS

 1250. OCTOBER -2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPERS

 1251. JUNE -2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1252. MARCH -2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1253. DGE 2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER

 1254. PTA 2012 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER QUESTION PAPER


 1255. CLASS 10 - ENGLISH I PAPER - QUESTION PAPERS

 1256. SEPTEMBER 2014 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1257. JUNE 2014 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1258. MARCH 2014 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1259. OCTOBER -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1260. JUNE -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1261. MARCH -2013 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1262. OCTOBER -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1263. JUNE -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1264. MARCH -2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1265. DGE 2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER

 1266. PTA 2012 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER QUESTION PAPER


 1267. CLASS 10 - ENGLISH II PAPER - QUESTION PAPERS

 1268. SEPTEMBER 2014 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1269. JUNE 2014 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1270. MARCH 2014 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1271. OCTOBER -2013 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1272. JUNE -2013 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1273. MARCH -2013 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1274. OCTOBER -2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1275. JUNE -2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1276. MARCH -2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1277. DGE 2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER

 1278. PTA 2012 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER QUESTION PAPER


 1279. CLASS 10 - MATHEMATICS- QUESTION PAPERS

 1280. SEPTEMBER 2014 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1281. JUNE 2014 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1282. MARCH 2014 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1283. OCTOBER -2013 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1284. JUNE -2013 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1285. MARCH -2013 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1286. OCTOBER -2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1287. JUNE -2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1288. MARCH -2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1289. DGE 2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS

 1290. PTA 2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS (E/M)

 1291. PTA 2012 | MATHEMATICS| MATHEMATICS QUESTION PAPERS (T/M)


 1292. CLASS 10 - SCIENCE- QUESTION PAPERS

 1293. SEPTEMBER 2014 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1294. JUNE 2014 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1295. MARCH 2014 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1296. OCTOBER -2013 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1297. JUNE -2013 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1298. MARCH -2013 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1299. OCTOBER -2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1300. JUNE -2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1301. MARCH -2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1302. DGE 2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS

 1303. PTA 2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS (E/M)

 1304. PTA 2012 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS (T/M)


 1305. CLASS 10 - SOCIAL SCIENCE- QUESTION PAPERS

 1306. SEPTEMBER 2014 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1307. JUNE 2014 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1308. MARCH 2014 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1309. OCTOBER -2013 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS

 1310. JUNE -2013 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS

 1311. MARCH -2013 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS

 1312. OCTOBER -2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS

 1313. JUNE -2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS

 1314. MARCH -2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS

 1315. DGE 2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS

 1316. PTA 2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS (E/M)

 1317. PTA 2012 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE QUESTION PAPERS (T/M)


 1318. SSLC ANSWER KEYS DOWNLOAD FOR QUESTION PAPERS DOWNLOAD

  SSLC - MARCH 2014 - ANSWER KEY DOWNLOAD

 1319. MARCH 2014 | TAMIL I PAPER | TAMIL I PAPER ANSWER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1320. MARCH 2014 | TAMIL II PAPER | TAMIL II PAPER ANSWER DOWNLOAD(UPLOADED)

 1321. MARCH 2014 | ENGLISH I PAPER | ENGLISH I PAPER ANSWER DOWNLOAD(SOON)

 1322. MARCH 2014 | ENGLISH II PAPER | ENGLISH II PAPER ANSWER DOWNLOAD (SOON)

 1323. MARCH 2014 | MATHEMATICS| MATHEMATICS ANSWER DOWNLOAD (UPLOADED)

 1324. MARCH 2014 | SCIENCE| SCIENCE QUESTION PAPERS DOWNLOAD (UPLOADED)

 1325. MARCH 2014 | SOCIAL SCIENCE| SOCIAL SCIENCE ANSWER DOWNLOAD (SOON)